Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Code of Conduct

I över 130 länder och inom hela sin organisation strävar SKF efter att göra affärer på ett så ekonomiskt, socialt och ansvarsfullt sätt som möjligt. I Code of Conduct framgår det hur vi inom SKF gör för att organisera och hantera dessa frågor.


I Code of Conduct lyfter vi inom SKF fram hur vi arbetar med våra värderingar: hög etik, anställdas ansvar och befogenheter, öppenhet och samarbete – inom alla vår fyra ansvarsområden:
  • Gentemot våra kunder, distributörer och våra leverantörer
  • Gentemot våra anställda
  • Gentemot det samhälle där vi verkar
  • Gentemot våra aktieägare

Vårt ansvar gentemot våra kunder, distributörer och leverantörer omfattar frågor som affärsetik, fri och rättvis handel samt respekt för fri konkurrens. Det omfattar även hur vi ska agera i frågor som insyn och öppenhet.

När det gäller vårt ansvar gentemot våra anställda så omfattar Code of Conduct frågor som hälsa och säkerhet samt hur vi inom vår organisation ska förhålla oss till mångfald, jämställdhet och arbetslagar.

Hur vi hanterar vår verksamhets påverkan på miljön, en hållbar utveckling, samhället och andra sociala konsekvenser beskrivs tydligt i Code of Conduct och avsnittet SKF ansvar gentemot det samhälle där vi verkar.

Code of Conduct omfattar även hur vi inom SKF fullgör vårt ansvar gentemot våra aktieägare och ser till att de får tillräckligt med information och hur vi hanterar legala krav från världsomspännande aktiebörser. Detta avsnitt innefattar även policyn om SKFs opolitiskt ställningstagande.


SKF logo