Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Externa principer och riktlinjer

FNs Global Compact

SKF följer både FNs Global Compact initiativ och den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Global Compact är ett internationellt frivilligt initiativ som instiftats av Förenta Nationerna för att förverkliga visionen om en mer hållbar och fullständig global ekonomi. Både den privata och allmänna sektorn uppmuntras att samarbeta för att identifiera och införa lösningar som svar på globaliseringens utmaningar.

SKF har deltagit i Global Compact sedan september 2006. Som deltagande företag åtar sig SKF inte bara att anpassa sin verksamhet efter de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption men att också kommunicera sina framsteg ansvarsfullt och synligt via sin årliga hållbarhetsredovisning.

SKF har också undertecknat Caring for Climate-initiativet och Seal the Deal-kampanjen som drivs av Global Compact.

SKF är dessutom anslutet till följande principer och riktlinjer:

  • OECDs riktlinjer för multinationella företag
  • ILOs deklaration för multinationella företag

ICCs näringslivsprogram för hållbar utveckling

Det är mer än 20 år sedan den Internationella handelskammaren (ICC) utvecklade sitt näringslivsprogram med principer för hållbar utveckling. Syftet är att uppmuntra affärsorganisationer och företag att bekämpa ökande brist på naturresurser och försämring av miljön.

Man identifierade sexton principer för ett miljömedvetet ledarskap. Genom att ansluta sig till detta näringslivsprogram är företagen skyldiga att tillämpa dess principer.

För information om de 16 Principles of the Business Charter by ICC

Hittills har över 2 300 företag undertecknat programmet och som ett av de första företagen anslöt sig SKF redan 1992. Enligt principerna utvecklar och tillhandahåller SKF varor och tjänster med minimal påverkan på miljön. I SKF-koncernens miljöstyrningssystem ingår att regelbundet bedöma miljörisker plus ett program för förebyggande åtgärder.


SKF logo