Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs åtagande

Som medarbetare på SKF har man ett åtagande och ansvar. Vi måste alltid sträva efter att uppfylla de höga krav som ställs på oss av våra kunder, aktieägare och medarbetare. Dessutom vill vi behandla hållbarhetsfrågor och de samhällen vi verkar och arbetar i med största respekt.

För att säkerställa hur vi ska gå till väga med detta ansvar, har SKF skapat en skriftligt åtagande - "SKF Commitment" - som gäller alla medarbetare och omfattar följande;

• Vision och Mission
• Värden
• Drivkrafter
• Uppförandekod

Dessa grundläggande principer definierar essensen av SKFs kultur. Principerna berättar vilka vi är, vad vi står för och hjälper oss förenas i god SKF-anda av lagarbete, öppenhet, etik, ansvar och befogenheter.
SKF logo