Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF-koncernens policy för miljö, hälsa och säkerhet

På SKF eftersträvar vi ett miljö-, hälso- och säkerhetsarbete (MHS) i världsklass. Det är allas vårt ansvar att se till att vi uppnår detta mål genom att ständigt förbättra vår prestation. Vi ska förebygga arbetsplatsolyckor och förorening, främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande samt minska miljöpåverkan från vår verksamhet, inklusive det som rör energianvändning.

Vi ska
  1. säkerställa att medarbetarnas hälsa och säkerhet ges högsta prioritet
  2. betrakta gällande lagstiftning, bestämmelser och andra åtaganden som SKF berörs av som minimikrav
  3. i förebyggande syfte utvärdera hälso- och säkerhetsrisker, miljöpåverkan och energianvändning samt systematiskt identifiera, dokumentera och genomföra förbättringsplaner
  4. tillhandahålla väl utformade och attraktiva arbetsplatser och lokaler
  5. använda oss av bästa möjliga teknik och arbetssätt inom miljö, hälsa och säkerhet för att förbättra resultatet på detta område, genom inköp och utformning av effektiva utrustningar och tjänster
  6. utveckla och erbjuda produkter och tjänster som skapar kundvärde i form av förbättrad MHS-prestanda genom hela livscykeln
  7. ställa krav på att leverantörer och underleverantörer tillämpar principerna i denna policy
  8. fastställa mål och tillhandahålla de resurser och den information, utbildning och uppmärksamhet från ledningen som behövs för att denna policy ska efterlevas
  9. säkerställa att MHS-resultatet och efterlevnaden av denna policy följs upp, dokumenteras och kommuniceras på ett tydligt och transparent sätt till medarbetare, myndigheter och andra intressenter
  10. säkerställa att MHS-konsekvenserna analyseras vid alla affärsbeslut.

Alla SKF-medarbetare förväntas ta till sig och tillämpa denna koncernpolicy.


SKF logo