Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF-koncernens policy för miljö, hälsa och säkerhet

SKF-koncernen är en global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Hållbar utveckling, definierat som SKF Care, är en strategisk drivkraft för koncernen, omfattande omsorg om affärer, miljön, de anställda och samhället.

SKF-koncernen ska kontinuerligt förbättra sina resultat inom miljö, hälsa och säkerhet (MHS) genom förebyggande av arbetsplatsolyckor och förorening, främjandet av de anställdas hälsa och välbefinnande samt en minskning av företagets påverkan på miljön, inklusive den orsakad av olika typer av användning och förbrukning av energi.

 
För att leva upp till dessa åtaganden ska alla SKF-enheter:

  1. säkerställa att de anställdas hälsa och säkerhet alltid ges högsta prioritet
  2. betrakta gällande lagstiftning, bestämmelser och andra åtaganden som SKF berörs av som minimikrav
  3. i förebyggande syfte utvärdera hälso- och säkerhetsrisker, miljöpåverkan och energiförbrukning samt systematiskt definiera, dokumentera och implementera förbättringsplaner
  4. tillhandahålla väl utformade och attraktiva arbetsplatser och tillhörande lokaler
  5. använda sig av bästa tillämpbara teknik och arbetssätt inom miljö, hälsa och säkerhet för att förbättra resultatet inom detta område genom inköp och konstruktion av effektiv utrustning och tjänster, samt genom införande av förbättrade organisatoriska former
  6. utveckla och erbjuda produkter och tjänster som tillhandahåller kundvärde i form av förbättrad MHS-prestanda genom hela livscykeln
  7. ställa krav på att leverantörer och underleverantörer tillämpar principerna i denna policy
  8. fastställa mål och tillhandahålla de resurser, den information, utbildning och uppmärksamhet från ledningen som krävs för att nå dessa och för att efterleva denna policy
  9. säkerställa att MHS-resultatet och efterlevnaden av denna policy följs upp, dokumenteras och kommuniceras på ett tydligt och transparent sätt till de anställda, myndigheter och andra intressenter
  10. säkerställa att MHS-konsekvenser analyseras vid alla affärsbeslut.

Denna koncernpolicy ska ses som en källa till betydande och långsiktig konkurrensfördel för SKF. Alla SKF-anställda är skyldiga att tillämpa principerna i denna koncernpolicy


SKF logo