Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti SKF

2014 marec 28, 16:00 CET

Göteborg, 28. marca 2014 Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti SKF, materskej spoločnosti skupiny SKF, sa uskutočnilo dnes za predsedovania Leifa Östlinga.

Bol schválený výkaz ziskov a strát, ako aj súvaha, a bol prijatý návrh Predstavenstva o rozdelení dividend. Bolo schválené vyplácanie dividend v hodnote 5,50 švédskych korún na akciu. Na dividendu majú právo akcionári, ktorí sú v registri akcií zaznamenaní ku dňu 2. apríla 2013.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo návrh Predstavenstva na zmenu článkov Spoločenskej zmluvy v súvislosti so zvýšením najväčšieho počtu členov Predstavenstva z desať na dvanásť.

Riadne valné zhromaždenie sa uznieslo, aby Predstavenstvo bolo v roku 2014 odmenené podľa nižšie uvedených bodov:

a) rozdelí sa pevná čiastka vo výške 5 895 500 švédskych korún – 1 440 000 švédskych korún pre predsedu Predstavenstva a po 495 000 švédskych korún pre každého ďalšieho člena Predstavenstva, ktorý bol zvolený Valným zhromaždením, a ktorý nie je zamestnancom spoločnosti;

b) variabilná čiastka zodpovedajúca hodnote (vypočítanej nižšie uvedeným spôsobom) počtu akcií spoločnosti triedy B, ktorých hodnota po ukončení Riadneho valného zhromaždenia bude predstavovať 400 000 švédskych korún, bude vyplatená predsedovi Predstavenstva a počtu akcií spoločnosti triedy B, ktorých hodnota po ukončení Riadneho valného zhromaždenia bude predstavovať 137 500 švédskych korún, bude vyplatená zvyšným členom Predstavenstva; a

c) čiastka na prácu výboru vo výške 918 000 švédskych korún, z nich 210 000 švédskych korún pripadne predsedovi Výboru pre audit, po 150 000 švédskych korún každému zo zvyšných členov Výboru pre audit, 120 000 švédskych korún predsedovi Výboru pre odmeňovanie a po 96 000 švédskych korún každému zo zvyšných členov Výboru pre odmeňovanie.

Podmienkou získania prídelu je, aby bol člen Predstavenstva zvolený Valným zhromaždením a nebol zamestnancom spoločnosti.

Pri rozhodovaní o výške variabilného prídelu (i) sa počet akcií stanoví delením sumy 400 000 švédskych korún a 137 500 švédskych korún, v tomto poradí, aktuálnou priemernou platobnou mierou akcie triedy B podľa cien akcií na burze NASDAQ OMX Stockholm AB počas piatich obchodovacích dní ihneď po dni, v ktorý je akcia obchodovaná bez akéhokoľvek nároku na výplatu dividend za rok 2014 a (ii) hodnota akcie triedy B spoločnosti sa stanoví ako aktuálna priemerná platobná miera podľa cien akcií na burze NASDAQ OMX Stockholm AB počas piatich obchodovacích dní po zverejnení tlačového vyhlásenia spoločnosti na finančný rok 2014:

Boli znovu zvolení nasledovní členovia Predstavenstva: Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen a Baba Kalyani. Nový členovia Predstavenstva: Hock Goh a Marie Bredberg.

Leif Östling bol zvolený za predsedu Predstavenstva.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo návrh Predstavenstva ohľadom princípu odmeňovania manažmentu Skupiny a návrh Predstavenstva o Výkonnostnom programe prideľovania akcií na rok 2014. Tento program poskytuje najviac 310 vyšším manažérom a kľúčovým zamestnancom skupiny SKF možnosť bezplatne získať akcie spoločnosti SKF triedy B. V rámci programu nemožno prideliť viac než 1 000 000 akcií spoločnosti SKF triedy B, čo predstavuje 0,2% z celkového počtu nesplatených akcií. Počet akcií, ktoré možno prideliť, je stanovený stupňom splnenia cieľovej úrovne celkovej pridanej hodnoty určenej Predstavenstvom na finančný rok 2014 a vývojom celkovej pridanej hodnoty na finančný rok 2016 v porovnaní s finančným rokom 2014.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo návrh predstavený ohľadom Nominačného výboru.


Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Vzťahy s médiami: Ingalill Östman, 46 31-337 3260, mobil: 46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, 46 31-337 1994, mobil: 46 705-181994, marita.bjork@skf.comSKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

SKF logo