Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Správa „Zlepšenie budúcnosti“: V najlepšej forme: sledovanie stavu strojov v námornom priemysle

2015 február 04, 08:40 CEST

Údržba založená na sledovaní stavu strojov (CBM - Condition-based maintenance) spravila vo výrobe zázraky: v súčasnosti spoločnosť SKF urýchľuje svoje CBM ponuky pre námorný priemysel, hovorí David Johansson, Riaditeľ pre rozvoj námorného obchodu v SKF.

Vo svete výroby.je údržba založená na sledovaní osvedčenou a overenou metódou. Prispieva k zlepšeniu celkovej výkonnosti stroja. Vďaka neustálemu sledovaniu stavu stroja je zabezpečená včasná a presná oprava zariadenia, chyby sú zistené skôr než sa problémy naskytnú.

Pre všetky odvetvia, ktoré používajú viacero, od seba nezávislých strojov, môže CBM znamenať obrovskú výhodu. Podľa SKF môže lodiarenský priemysel tiež vyťažiť veľa z používania CBM. Potreby v oblasti námorného priemyslu sú totiž podobné potrebám zákazníkov v oblasti výroby: zlepšenie postupov údržby, zvýšenie doby prevádzkyschopnosti a zníženie nákladov. Pre lodiarenský priemysel je však charakteristický prirodzený konzervativizmus, spoľahlivosť, prísna regulácia a stále ťažšia ekonomická situácia, preto sa systém CBM zavádza pomerne pomaly.

SKF už niekoľko rokov spolupracuje s výrobcami originálnych dielov v námornom sektore, pomáha im zvýšiť výkon strojov. Po strategickej akvizícii nemeckej spoločnosti Blohm + Voss Industries (BVI) sa vďaka celosvetovej sieti obchodných a servisných partnerov oveľa viac sústreďujeme na koncových trhových zákazníkov. BVI je popredným dodávateľom námorných komponentov vrátane upchávkových rúr, tesnení, hydrodynamických ložísk a úzko spolupracuje s lodenicami a plavebnými spoločnosťami.

Akvizíciou spoločnosti BVI sme v mnohých ohľadoch mohli urýchliť a vylepšiť služby CBM pre námorný sektor. Naši zákazníci budú ťažiť z odbornosti SKF, ako spoločnosti vedomostného inžinieringu, ktorú doplnia dlhoročné skúsenosti spoločnosti BVI v oblasti stavby a prevádzky plavidiel. V praxi to znamená, že na základe spätných väzieb širšieho okruhu koncových zákazníkov a údajov aplikácií vytvoríme ešte pokročilejšie systémy na monitorovanie stavu. Naše riešenia pomôžu vyriešiť budúce problémy v neustále sa meniacom prostredí námorného priemyslu.

Zníženie nákladov
Stavba lodí je pod tlakom rovnako ako iné výrobné odvetvia, pričom majitelia lodí sa snažia viesť svoje prevádzky čo najhospodárnejšie. Kvôli zachovaniu prevádzkových marží musia minimalizovať náklady, a to napríklad optimalizáciou obchodných trás, znížením plavebnej rýchlosti a zlepšením účinnosti palivového systému.

I keď majitelia plavidiel venujú veľkú pozornosť nákladom, CBM môžu považovať za zbytočné utratenie peňazí – v skutočnosti je však pravda opačná. Investovaním do CBM technológií – ktoré sú bežne používané a ukázali sa ako efektívne v znižovaní nákladov na prevádzku a údržbu, – môžu mať majitelia a prevádzkovatelia lodí prospech z efektívnosti vyplývajúcej z vyššej spoľahlivosti strojov. V mnohých prípadoch to môže mať pozitívny vplyv na počet dní, ktoré plavidlo strávi na mori.

Plavidlá prvých užívateľov technológie CBM sú nahodnotnejšie, ako napríklad výletné lode a lode využívané v ropnom alebo plynárenskom odvetví. Čoraz častejšie sa však stretávame s tým, že sa technológia CBM zavádza na väčších či menších nákladných lodiach.

Loď používaná v ťažobnom priemysle na mori sa kvôli kompletnej revízii palubných strojov odtiahne do suchého doku spravidla jedenkrát za dva a pol roka; v prípade obchodných lodí je táto doba dlhšia, opravy sa vykonávajú každý piaty rok. Každý pobyt lode v suchom doku znamená stratu príjmov.

Investovanie do automatizovaných systémov monitorovania na základe stavu umožňuje oneskorenie generálnej opravy – to znamená, že loď podstúpi menej údržbových operácií počas svojej životnosti a môže stráviť viac času na mori. Bežné opravy môžu byť vykonané a naplánované tiež s väčšou istotou, môžu byť uskutočnené v čase, keď sú plavidlá v prístave alebo na mori, takže by nemali vplyv na normálnu prevádzku.

Zhromažďovanie údajov môže prebiehať viacerými spôsobmi. Palubní inžinieri môžu na mobilné zbieranie dát používať nástroje, ako vreckové zariadenie Microlog od spoločnosti SKF, alebo online systémy, v prípade ktorých sú v nebezpečných alebo ťažko dostupných oblastiach namontované pevné senzory, ktoré sú pevne zapojené do centrálnej palubnej riadiacej miestnosti. Lodní inžinieri môžu teda dáta analyzovať, alebo obvykle v prípade kľúčových zariadení môžu údaje poslať do zariadenia na pobreží, aby ich externí odborníci mohli vyhodnotiť.

Širokopásmové problémy
Samozrejme sú isté kľúčové veci, ktoré sa nedajú priamo preniesť z výrobného priemyslu do námorného sektoru. Jedným z nich je dostupnosť siete alebo šírka satelitného pásma.

Vzhľadom na svoj charakter, monitoring stavu vytvára veľké množstvo dát. Vo výrobnom prostredí a v prípade vyhodnotenia na mieste je dátové preťaženie zriedkavým problémom. Akonáhle je plavidlo mimo dosahu pozemných komunikačných sietí, už nie je praktické posielať veľké objemy údajov z paluby lode cez satelitné linky. Najmä v prípade, keď má táto komunikácia súťažiť o šírku pásma s hlasovým alebo iným dôležitým komunikačným systémom. Informácie sa teda musia najprv starostlivo analyzovať a vyfiltrovať, a na analýzu v prístave sa následne prenášajú len najrelevantnejšie údaje.

Vplyv na životné prostredie
Nie sú dôležité iba údaje týkajúce sa údržby. CBM sa postupne sústreďuje aj na sledovanie výkonu. Majitelia lodí potrebujú na optimalizáciu prevádzky rozsiahle informácie, ako sú spotreba paliva alebo úroveň emisií.

Na splnenie týchto požiadaviek sa objavujú nové riešenia. Napríklad zariadenie Turbulo BlueMon od spoločnosti BVI je systém na sledovanie emisií, ktorý zaznamenáva všetko na jednom mieste. Spolu s GPS dátami o polohe systém umožňuje dodržiavanie dohovoru MARPOL, to znamená, že ak sa loď blíži k priestoru s prísnejšími emisnými normami, systém vydá varovný signál na mostík a úroveň emisií môže byť znovu skontrolovaná. Údaje sú k dispozícií po dobu 24 mesiacov, čo umožňuje aj neskoršie overenie dodržiavania dohovoru.

Tento a ďalšie iné systémy automaticky a účinne vypĺňajú lodný denník. Táto metóda bude v budúcnosti pravdepodobne oveľa bežnejšou činnosťou. Zavedením tejto technológie v celej flotile by majitelia lodí vedeli porovnať environmentálne vplyvy s priemyselnými normami alebo zistiť, ktoré posádky a plavidlá majú najlepší výkon.

Centralizovaný zber dát má výhodu aj v tom, že pomáha prekonať bežný trend v rámci námorného priemyslu – inžinieri sa striedajú medzi jednotlivými loďami, a tým zo sebou zoberú aj znalosti jednotlivých plavidiel, ktoré sa pri presune posádky nevyhnutne stratia.

Analýza potrieb
SKF môže majiteľom lodí poskytnúť analýzu potrieb zákazníkov (Client Needs Analysis - CNA), čím im pomôže vylepšiť postupy údržby na palube. CNA je prieskum obsahujúci približne 40 otázok, ktoré sú položené tímu údržby. Rozhovory trvajú celý deň s cieľom získať relevantné informácie. SKF následne vygeneruje počet bodov za údržbový výkon spoločnosti, pričom často odhaľuje okamžité možnosti na vylepšenie postupov a zníženie nákladov. Okrem toho správa poskytuje aj návod pre budúce inovácie. Analýzy CNA sú bežne používané a osvedčené v rámci výrobného priemyslu, avšak v námornom priemysle sú stále v počiatočnom štádiu. Napriek tomu, môžu byť vynikajúcim prvým krokom v plánovaní zavedenia CBM palubných riešení.

Ako ďalej?
Námorný priemysel si CBM neosvojí za jednu noc. Hlavným cieľom námorných inžinierov je spoľahlivosť ako nástroj na optimalizáciu dispozície plavidla; to bolo vždy vykonané prostredníctvom vizuálnych alebo termínovaných údržbárskych inšpekcií. Zmena tejto kultúry teda nejaký čas potrvá.

Zmena bude poháňaná ekonomickým tlakom a najprísnejšími predpismi, napríklad predpismi ohľadom emisií a bezpečnosti strojov. Motormi vývoja je aj SKF a podobné spoločnosti, ktoré vytvoria strategickú alianciu s cieľom vyvinúť nové a inovatívne technológie, ktoré ponúkajú sledovanie stavu celej lodi alebo flotily.

Asi najväčšou výzvou, ktorej námorní inžinieri čelia, je spravovať množstvo strojov na palube. V mnohých prípadoch sa na lodi nachádza od veľkého počtu výrobcov toľko strojov, že sa loď podobá skôr na plávajúcu továreň. Vďaka nášmu zázemiu vo výrobnom priemysle, ako aj skúsenostiam a alianciám v oblasti námorných aplikácií sme schopní ponúkať riešenia znalostného inžinierstva, ktoré výrobcom pomáhajú zvýšiť výkon a spoľahlivosť ich systémov a majiteľom a prevádzkovateľom lodí umožňujú predĺžiť čas, ktorý loď užitočne strávi na mori.

SKF logo