Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Projektovanie a udržateľný rozvoj

2015 február 04, 08:41 CEST

Keďže otázka životného prostredia sa stáva stále dôležitejšou pre technické a výrobné spoločnosti, organizácie s pokrokovým zmýšľaním môžu využiť udržateľnosť na zvýšenie zisku a obchodného výkonu, ako aj na pomoc svojim zákazníkom a našej planéte, tvrdí Rob Jenkinson, riaditeľ pre udržateľnosť spoločnosti, SKF

Tak či onak, každý stupeň výrobného procesu má dopad na životné prostredie. Platí to, keď spoločnosti vyberajú základné materiály, ktoré budú používať, ako aj v prípade energie, ktorá sa spotrebuje vo výrobných procesoch, ale je to pravda aj pre spôsob, akým sa produkty likvidujú na konci ich životnosti. Aj keď pri aktuálnej technologickej úrovni a stave globálnej ekonomiky je mimoriadne veľkou výzvou očakávať, že akýkoľvek proces dosiahne stopercentnú efektívnosť a čiste pozitívny dopad, to však neznamená, že si ako výrobcovia, technologický návrhári a vedúci predstavitelia obchodného života nemáme stanoviť takýto veľkolepý cieľ.

Politika sociálnej zodpovednosti spoločnosti bola síce v rôznych formách mnoho rokov uprednostňovaná, v dôsledku globálnej finančnej recesie v rokoch 2008-09 muselo veľa spoločností odsunúť alebo zrušiť svoje environmentálne iniciatívy. U iných však tento zámer naďalej pretrvával, kým si všimli potenciálne výhody, ktoré takáto politika môže priniesť. Pomalým zotavením hospodárskeho života sa táto situácia postupne mení, keďže stále viac popredných spoločností prichádza na to, že silná, konzistentná a zo strategického hľadiska podstatná politika sociálnej zodpovednosti, ktorá je súčasťou základných hodnôt spoločnosti, môže znamenať reálny a merateľný prínos pre každú spoločnosť, ich akcionárom, zamestnancom a zákazníkom.

Pre spoločnosti, ako SKF je udržateľnosť už mnoho rokov základným princípom podnikania. Je pre nás hlavnou hnacou silou inovácií, ovplyvňuje všetko od konštrukcie našich závodov a kancelárií po naše výrobné procesy, spotrebu energie a vody, ako aj projektovanie a dodávku produktov a poskytovanie služieb.

SKF BeyondZero: Nová perspektíva

V roku 2006 sme implementovali novú stratégiu ohľadom aktívneho a vyčísliteľného zníženia vplyvu našej spoločnosti, našich zákazníkov a dodávateľov na životné prostredie. Táto stratégia s názvom SKF BeyondZero sa stala kľúčovou súčasťou našej DNA. Skladá sa z dvoch komplementárnych cieľov. Prvým je zníženie negatívneho dopadu našich procesov a činnosti našich dodávateľov na životné prostredie. Druhým je vývoj a poskytovanie takých nových technológií, produktov a služieb našim zákazníkom, ktoré im umožnia znížiť spotrebu energie a množstvo odpadov.

V dôsledku výskumu a vývoja v oblasti environmentálneho riadenia životného cyklu sme po rokoch získali širšie pochopenie pre environmentálny význam našich činností, produktov a riešení. Naučili sme sa, aké sú environmentálne dopady našich činností na rôznych stupňoch hodnotového reťazca; dozvedeli sme sa všetko o zvolených základných materiáloch, o spôsobe ich využívania a spracovania, o energii spotrebovanej produktmi SKF v aplikáciách zákazníkov, ako aj o tom, čo sa stane s produktmi na konci ich životnosti Vďaka tomu sme prišli na to, že environmentálny dopad sa môže znížiť na každom stupni hodnotového reťazca, a že najväčší potenciál sa nachádza vo fáze používania – po tejto línii fungujú naše produkty a riešenia v aplikáciách každého zákazníka.

Efektívnosť výroby

Za niekoľko rokov urobili veľký pokrok v oblasti zdokonalenia vlastných výrobných procesov. Všetky nové závody a logistické centrá, nech sa nachádzajú kdekoľvek na svete, sú postavené podľa najnovšieho štandardu LEED pre budovy a v súlade s normou ISO 50001 „Systémy energetického manažérstva“. Spolupracovali sme aj s našimi kľúčovými dodávateľmi, aby sme im pomohli dosiahnuť rovnakú environmentálnu zodpovednosť a znížiť spotrebu energie napríklad v energeticky náročnom procese výroby ocele.

V oblasti logistiky sme s našimi prepravnými partnermi spolupracovali na znížení environmentálneho dopadu našich dodávok. Vzťahuje sa to na záväzné limity spotreby paliva pre poskytovateľov logistických cestných služieb, obmedzenie využívania leteckej dopravy, vysoký stupeň využívania nákladného priestoru vozidiel a účasť v programe Clean Shipping (Čistá doprava loďou).

Tieto iniciatívy majú pozoruhodný dopad. V rokoch 2006 až 2013, keď náš globálny odbyt narástol o 20 %, našu energetickú náročnosť sme znížili o 13% a podobným spôsobom sme v našich vlastných prevádzkach obmedzili emisiu skleníkových plynov, hlavne oxidu uhličitého.

Riadenie životného cyklu produktov

Kľúčovou zložkou koncepcie SKF BeyondZero je riadenie životného cyklu produktov, a to od počiatočného vývoja až po konečnú likvidáciu. Rôzne štúdie ukázali, že mnoho produktov má najväčší dopad na životné prostredie počas ich používania v aplikáciách zákazníkov; z hľadiska uhlíkovej stopy to môže byť až 75 %.

Produkty SKF spadajúce do rýchlo rastúceho portfólia SKF BeyondZero musia vyhovieť prísnym kritériám, aby bolo isté, že ponúkajú skutočnú environmentálnu výhodu každému zákazníkovi, a to bez ovplyvnenia výkonu, kvality a spoľahlivosti produktu počas prevádzky. Tieto kritériá možno rozdeliť do dvoch kategórií:

  • Navrhnuté pre životné prostredie: samotný produkt alebo riešenie musí poskytovať environmentálne výhody prostredníctvom nejakých základných vlastností, napríklad nízkeho trenia alebo malej hmotnosti
  • Použité pre životné prostredie: produkt alebo riešenie musí preukázateľne prispieť k zvýšeniu environmentálneho výkonu aplikácie zákazníka, v ktorej sa používa
Medzi typické príklady produktov a riešení portfólia SKF BeyondZero patria energeticky úsporné vysokootáčkové motory s permanentným magnetom na použitie s prevzdušňovacími dúchadlami v čistiarniach odpadových vôd. Tieto dokážu znížiť spotrebu energie až o 40 %, čím poskytujú výhodu z ekonomického, ako aj z environmentálneho hľadiska. Podobne energeticky úsporné guľkové ložiská SKF s hlbokými drážkami (E2) v značnej miere redukujú trenie, čo vedie k potenciálnej úspore energie; aj keď v prípade jednotlivých ložísk môžu byť tieto hodnoty nízke, ak však uvažujeme o kumulatívnom dopade od momentu nahradenia všetkých ložísk použitých v priemyselných motoroch, čerpadlách a dúchadlách, tieto úspory môžu byť značné. Medzi ďalšie produkty vývoja patrí plne utesnená valcová jednotka SKF ConRo na používanie v procesoch odlievania v oceliarenskom priemysle; odhadovaná hodnota zníženia emisií CO2 jednej valcovej jednotky je 1,5 ton ročne.

Narastajúca inteligencia

Stále rýchlejší posun k inteligentným závodom, kde sa v sofistikovaných sieťach ovládania a automatizácie používajú inteligentné prístroje, ako ložiská SKF Insight, bude mať nevyhnutne veľký dopad na udržateľnosť v sektore výroby. V krátkom časovom horizonte možnosť vytvorenia inteligentných výrobných procesov zníži spotrebu energie a vody, pričom predĺži životnosť strojov, čím ďalej zmenšuje produkciu odpadu. Z dlhodobého hľadiska údaje a skúsenosti nadobudnuté z fungujúcich inteligentných systémov pomôžu spoločnostiam v tom, aby vyvinuli novú generáciu výrobných nástrojov a procesov, a možno ovplyvnia aj vyhotovenie a konštrukciu prevádzok, ale aj výrobných liniek. V každom prípade otvorí sa možnosť na premyslenie existujúcich systémov, aby obstáli pred výzvou stále vyššej spoľahlivosti v globálnom prostredí s narastajúcimi požiadavkami a konkurenciou.

SKF logo