Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Inžiniering alebo informácie o výrobných prostriedkoch?

2015 február 04, 09:00 CEST

Ako zmenia požiadavky na technológiu, reguláciu a účinnosť riadenie technických znalostí

Autor: Valentijn de Leeuw, podpredseda, ARC Advisory Group

Vízia, ktorá zapríčinila transformáciu

V roku 2005 Thomas Tauchnitz z vedúcej farmaceutickej spoločnosti Sanofi-Aventis, publikoval článok v nemeckom vydaní časopisu ATP s názvom „Je čas na integráciu procesu navrhovania, projektovania a prevádzkových procesov závodov“. Článok sa skladá z vízie a stratégie na implementáciu konceptu prostredníctvom počítačového softvéru. Dr. Tauchnitz vysvetľuje tri základné požiadavky, ktoré by sa mali dodržať: všetky informácie sú generované a uchovávané len na jednom mieste, existujúce znalosti sú znovu použité všade, kde je to možné a softvérové nástroje ostávajú prepojené, kým je výrobné zariadenie v prevádzke.

Pomocou simulačného softvéru Tauchnitz opisuje pracovný postup od procesu navrhovania, prenosu výsledných procesných informácií až po počítačom podporovaný inžiniersky nástroj (CAE), ktorý je spoločný pre všetky technické disciplíny, ktoré sa podieľajú na predprojektovom a podrobnom návrhu. Vysvetľuje, ako sa dajú implementovať modulárne riešenia - koncepcia známa už mnoho rokov: v štandardizovaných moduloch sú všetky funkcie zabudované, zachované a konkretizované pre jednotlivé inžinierske úlohy. Ako príklad možno uviesť modul reaktora, ktorý vykonáva meranie teploty a tlaku, kontrolu, obsahuje ventily na prenášanie materiálu a na reguláciu hladiny, využíva bezpečnostné zariadenia a automatizáciu, hýbe sa atď. Zodpovedajúce zoznamy vybavenia, projektová dokumentácia, bezpečnostné postupy, skúšanie a hodnotenie postupov by mali byť takisto súčasťou vzoru. Namiesto projektovania budú všetky nové vybavenia, náhrady, modernizácie a opravy vytvorené od nuly, inžinier sa bude zaoberať iba prispôsobením a integráciou do väčšieho systému a bude mať viac času na optimalizáciu návrhu, zlepšenie a údržbu modulov.

Súbežný alebo kolaboratívny inžiniering?

V súčasnosti existuje niekoľko inteligentných CAE systémov, ktoré pri závodnom projektovaní umožňujú pre jednotlivé disciplíny pracovať na rovnakom zariadení, pričom ho využívajú na vlastné účely a vzhľadom na vlastnú pracovnú metódu: vývojové diagramy (PFD) pre procesný inžiniering, diagram potrubných vedení a prístrojov (P & ID) pre automatizáciu inžinieringu, izometria pre potrubia atď.

Tento nástroj pomáha udržiavať integritu technických údajov, keď inžinieri pracujú s tým istým zariadením. Napríklad v prípade, že procesný inžinier zmení maximálnu teplotu alebo prietok v potrubí, čerpadlo vytláčajúce túto kvapalinu by malo mať funkcie, ktoré by dokázali tieto maximá ovládať, alebo ak by to nebolo možné, nástroj by upozornil na špecifikáciu čerpadla. Priemer potrubia by mal tiež zvládať prietok a pod. Okrem pravidiel spracovania, tieto systémy zvládajú aj autorizované pracovné postupy, vrátane predkladania, posudzovania a validácie stavu pre zmenu.

Kým pre projektové a stavebné spoločnosti (EPC) súbežný inžiniering bude bežnou praxou iba od zavedenia CAE nástrojov, v niektorých spoločnostiach typu vlastník-prevádzkovateľ (OO) bol sekvenčný inžiniering štandardom. Riešenie umožňujúce viacerým odborom pracovať s rovnakým konštrukčným prvkom má ekonomické, organizačné a sociálne dôsledky.

Sociálne a kultúrne aspekty

Pri zavádzaní súbežného inžinieringu alebo kolaboratívneho sekvenčného inžinieringu pomocou jediného zdroja údajov sa ľudia musia oboznámiť s novými procesmi a technológiou. Veci však sťažuje potreba zdieľania informácií, pracovných postupov a činiteľov ovplyvňujúcich rozhodovanie. Musia sa naučiť spolupracovať, teda vypočuť názory ostatných, dohodnúť sa na pravidlách a zodpovednostiach pre jednotlivých prispievateľov, vyjednávať, spoločne prekonať problémy a konštruktívne vyriešiť konflikty. Táto transformácia môže vytvoriť zmätok, keďže ľudia musia vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Môže to viesť ku konfliktom a zlyhaniu, pokiaľ nie sú veci správne riadené. Technickí manažéri, ktorí sú v konečnom dôsledku zodpovední za úspešnú zmenu potrebujú mať ľudí a skúsenosti v oblasti riadenia zmien. Môžu im pomáhať poradcovia z oblasti riadenia zmien, avšak kvôli udržateľnej implementácii budú musieť tieto zručnosti osvojiť, aby následne mohli svojich spolupracovníkov vyškoliť ešte dlho po zavedení zmeny. Nemajú na výber, pretože nielen pracovná klíma, ale aj produktivita závisí od spolupráce.

Ľudia v organizácii sa správajú v súlade s kolektívnym presvedčením a pravidlami. V tímoch sa tieto nazývajú normami, v rámci organizácie sa však označujú ako kultúra. Niektoré pravidlá a presvedčenia sú implicitné, to znamená, že nie sú explicitne stanovené, aj keď sú funkčné; niektoré môžu byť nevedomé, iné zas môžu byť v rozpore s formálnymi pravidlami a zásadami spoločnosti. V záujme úspešnej zmeny kultúry treba najprv odhaliť realitu - dosiahnuť, aby bola explicitná -, vytvoriť víziu, ktorá spája obchodné ciele a kolektívne potreby, až potom sa dá nová kultúra postupne zaviesť a udržať. Pomôcť v tom môže príručka alebo tréning, avšak treba mať na to aj vodcov, ktorí sa budú stretávať s ľuďmi, vypočujú ich nápady a obavy, vysvetľujú, konajú podľa reakcií, zapájajú ich do pracovného návrhu a uznávajú ich úsilie pri realizácii zmien.

Organizačné a ekonomické vplyvy

Aj keď inteligentné CAE nástroje umožňujú súbežný inžiniering, nevyužívajú ich všetky strojárske organizácie. Pred niekoľkými rokmi vypracovala spoločnosť ARC neformálnu štúdiu o podsektoroch spracovateľského priemyslu. Na niekoľkých kontinentoch skúmali oblasti od veľkej kontinuálnej petrochémie až po farmaceutickú výrobu. Prieskum ukázal, že zhruba polovica užívateľov CAE je organizovaná na primeranej alebo vysokej úrovni súbežného inžinieringu, a iba tretina preferuje používanie sekvenčného inžinieringu. Účelom toho, že viaceré technické odbory pracujú súčasne na tom istom konštrukčnom prvku, je skrátenie dobu projektu. Užívatelia sa však zhodujú v tom, že systém zvyšuje riziko výskytu chýb a opakovaní, teda v konečnom dôsledku vyžaduje väčšie úsilie. Stavebné spoločnosti (ďalej len „EPC“) nemusia mať na výber, ak sú v časovej tiesni, ale v prípade spoločností typu vlastník-prevádzkovateľ (ďalej len „OO“) nie je koncepčné projektovanie v kritickej situácii a spoločnosť si môže dovoliť dlhší priebeh projektu a tým ušetriť úsilie. Ekonomická optimalizácia, ktorá zachováva rovnováhu medzi nákladmi na projekt a hodnotou pochádzajúcou z predchádzajúcej prevádzkovej pripravenosti, by bola pravdepodobne optimálna na strednej úrovni súbežného inžinieringu. Užívatelia v tom istom prieskume naznačili, že je možné dosiahnuť zvýšenie produktivity o 5 až 50 percent úsporou času a zvýšením presnosti údajov, v závislosti od úrovne daného súbežného inžinieringu. Potrebuje to však významné investície do modulárneho inžinieringu a modelovania pracovných postupov (pozri nižšie).

Súbežný a kolaboratívny inžiniering môže spôsobiť menšie zmeny v pracovných postupoch, z hľadiska definovania zodpovednosti jednotlivcov môže dôjsť takisto k zmenám (pozri vyššie), ale technicky by organizácia nemala byť ovplyvnená významným spôsobom.

Modulárny inžiniering a modulárna procesná technológia

Opätovné použitie informácií a znalostí je spôsob, ako zvýšiť efektivitu inžinieringu. Druhá „Tauchnitzova zásada“ opätovného využívania vedomostí v čo najväčšej miere (viď strana 1) odporúča štandardizáciu osvedčených modulárnych konštrukcií. Tie sú pripravené využiť technické informácie o výrobných jednotkách alebo oddieloch, ktoré pozostávajú z technologického zariadenia, prístrojov, ovládania, potrubných rozvodov, čerpadiel, mechanických prístrojov na miešanie atď. Namiesto reorganizácie celých sekcií si inžinier vyberie časť jednotky alebo proces a môže sa sústrediť na výkon celého procesu. V prípade, že štandardné moduly chýbajú, dokumentácia by mala opisovať riešenia pre inžinierske úlohy, ktoré boli použité. Problémom modulárneho inžinieringu sú značné investície do tvorby modulov. Pre spoločnosti OO je to investícia, ktorá sa časom môže vyplatiť, ale pre EPC by to mohlo byť neekonomické, okrem prípadu, že EPC vykoná štandardizáciu na jeden nástroj, a dokáže konštrukcie exportovať do nástrojov CAE určených klientmi.

Projekt F3 Factory, ktorý je financovaný 25 spoločnosťami a EÚ a zahŕňa sedem priemyselných prípadových štúdií, prebiehal od roku 2009 do roku 2013 s cieľom prekonať nevýhody rozsiahleho kontinuálneho procesu (vysoké kapitálové investície a nepružnosť) a maloobjemového prerušovaného procesu (neefektívnosť) a spájať príslušné výhody zavedením účinnosti do viacúčelových a viacproduktových zariadení, ako aj flexibility do kontinuálnych zariadení svetových rozmerov. Medzi ciele výskumu patrí:

  • Poskytovať kompaktnejšie a menej nákladné výrobné konštrukcie, ktoré zmiernia dopad na životné prostredie, a tým podporujú „zvýšenie intenzity procesu“
  • Rozvíjať štandardizované, modulárne, plug-and-play chemické výrobné zariadenia schopné zvládnuť mnoho chemických procesov
  • Rozvíjať technické metodiky pre procesy so zvýšenou intenzitou
Projekt priniesol veľa sľubných výsledkov a bolo vypracovaných mnoho modulárnych procesov. Všetky preukázali významné pokroky v oblasti nákladov a udržateľnosti.

Cieľom je zvýšenie výrobnej kapacity, kým výrobca musí len pridať štandardizované, malé jednotky; namiesto vytvorenia väčších závodov. Znižuje to technické náklady a čas, pričom ešte viac znižuje náklady na zariadenia, pretože sa zariadenia môžu vytvoriť vo väčších sériách. Koncept si vyžaduje nový inžiniersky prístup, ktorý namiesto prispôsobenia zariadenia k procesu optimalizuje proces v rámci obmedzení vybraných štandardných modulov.

Trendom je výroba menších množstiev, zavedenie pokrokových vylepšení do produktov a procesov a flexibilná reakcia na požiadavky trhu. Poskytuje to možnosť na využitie flexibility závodu navrhnutého pre široké spektrum prevádzkových podmienok, ako aj na navrhovanie zariadení pre požadovaný rozsah, nie len pre obyčajné optimum. V týchto podmienkach bude využitie systému vhodné na optimalizáciu adaptívnej výroby a systém riadenia kvality v súlade s najnovšími smermi FDA cGMP, pretože absorbujú zmeny a variabilitu procesu v rámci procesných podmienok, ak budú niektoré alebo všetky konečné produkty rovnaké.

Využitím modulárnej výrobnej koncepcie by zmizlo mnoho technických a validačných úloh, pretože premenlivé objemy výroby môžu byť zvládané prostredníctvom prispôsobenia počtu výrobných liniek potrebných na výrobu požadovaného množstva. Podobné projekty boli zrealizované v spolupráci s výrobcami na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v USA.

Na základe priemyselných iniciatív týkajúcich sa Internetu vecí (napr. Priemysel 4.0 alebo priemyselné internetové konzorcium) začal priemysel, najmä odvetvie s prerušovanou výrobou rozmýšľať o tom, ako implementovať prispôsobiteľné výrobné linky schopné reagovať na rôzne požiadavky a obmedzenia. Na integráciu zariadení ad-hoc a takmer v reálnom čase, vrátane softvérových komponentov ich automatizácie a prevádzkového riadenia sú potrebné nové koncepty a štandardy. Modulárne technické prístupy uvedené vyššie výrazne uľahčujú inžiniering modulárnej procesnej technológie. Očakávame, že sa v blízkej budúcnosti prudko zvýši využívanie modulárneho inžinieringu. Odvetvia orientované na prerušovanú výrobu budú ako prvé zavádzať tento prístup, pričom očakávame, že aj firmy, ktoré sa zameriavajú na rozsiahlu kontinuálnu výrobu, začnú premýšľať o racionalizácii inžinieringu, konštrukčných a prevádzkových paradígm a využijú tieto koncepty.

e-hodnotenie a e-súlad

Predstava Dr. Tauchnitza v sebe skrýva viac. Analýza rizík v súvislosti s procesmi a zariadeniami a s dopadom na kvalitu produktu, by sa mala odraziť v špecifikácii požiadaviek, testovacích a kvalifikačných plánoch. Táto analýza môže byť vykonaná systematicky na základe informácií v nástroji CAE, ktorého pracovný postup možno v takomto systéme plne automatizovať. Prostredníctvom analýzy rizík môžu byť výsledky testov a kvalifikácií spojené s požiadavkami ohľadom zariadení. V dôsledku toho môže byť proces siahajúci od špecifikácie až po dosiahnutie súladu zrealizovaný bezpapierovým spôsobom, a môže byť zostavený efektívne ako doplnok inteligentných systémov CAE. Niektorí poskytovatelia sú priekopníkmi tohto prístupu, čo dokazujú dnešné vizionárske spoločnosti, ktoré z účinnosti a presnosti vytvárajú značné výhody. ARC očakáva, že táto funkcia sa stane čoskoro hlavnou funkciou, pretože sa neustále zvyšuje tlak na všetky odvetvia priemyslu, a spoločnosti by mali reagovať na tento tlak vytvorením účinných doplnkových možností.

Integrovaný inžiniering

Integrácia Navrhovania procesov, Inžinieringu a Prevádzkových procesov závodu a tretia zásada Tauchnitza: „Softvérové nástroje zostávajú prepojené, kým je výrobný závod v prevádzke“ majú tiež vážne dôsledky pre spoločnosti EPC a OO.

Zákazníci nám prezradili, že vo fáze navrhovania a budovania sú výmeny medzi EPC a OO za posledné roky čoraz častejšie a intenzívnejšie. Spoločnosti typu OO chcú vo fáze navrhovania stáť na vrchole rozhodovania spoločností EPC, získať pohľad na vývoj, spoluriadiť a spoluvlastniť prácu. K týmto výmenám sa čoraz častejšie využívajú bežné inteligentné nástroje CAE, ktoré umožňujú stranám zdieľať, vizualizovať a diskutovať o projektových prácach. Ešte dôležitejšie je takzvané odovzdanie zodpovedností z EPC na OO v deň uvedenia do prevádzky, ktoré sa deje čoraz častejšie v elektronickej forme. Tradičná papierová dokumentácia bola nepohodlná a bola časovo náročná pri zisťovaní a prispôsobení, a bolo takmer nemožné ju neustále aktualizovať. V súčasnej dobe požadujú spoločnosti typu OO stále častejšie elektronický, inteligentný súbor údajov o prostriedkoch, pri zohľadnení stavu „as-built“ (stav vyhotovenia), aby sa mohli informácie aktualizovať v priebehu životného cyklu zariadenia. Nie je to účinné iba z hľadiska zdroja. Postupne sa totiž stáva aj prísnou požiadavkou pre vytvorenie aktuálnej dokumentácie výrobných prostriedkov a preukázanie súladu.

To znamená, že závod začne fungovať iba po vybudovaní a prestavbe, pričom aspoň dva odlišné, doplnkové činnosti využívajú informácie o výrobných prostriedkoch. Inžiniering využíva informácie o závode na plánovanie zmien alebo vylepšení, ako je intenzifikácia, integrácia tepla, zvýšenie kvality atď. Pri údržbe sa údaje využívajú na hľadanie chýb, opravu, objednávanie náhradných dielov a pod. Ak informácie o výrobnom prostriedku nie sú počas prevádzky a údržby závodu uchovávané, presnosť sa postupne znižuje, a v prípade potreby spustenia projektu sa strácajú cenné mesiace, počas ktorých sa namiesto vykonávania technických úloh zisťoval skutočný stav výrobného prostriedku. Hlavnou výhodou použitia inteligentných nástrojov CAE je, že sa môžu používať počas celého životného cyklu zariadenia a inžinierske, prevádzkové a údržbové procesy sa môžu integrovať pomocou jediného, aktuálneho súboru údajov o výrobných prostriedkoch. Z tohto dôvodu sa technické informácie a informácie o výrobnom prostriedku stávajú nerozoznateľnými a „as-built“ informácia sa premení na informáciu „as-maintained“ (stav po údržbe).

Procesy a pracovné postupy treba prispôsobiť v záujme toho, aby sa zaistilo, že technické zmeny a zmeny zariadenia budú zachytené v CAE alebo v databáze informácií o výrobnom prostriedku. Z tohto hľadiska musí dôjsť k zmene kultúry v súlade s tým, čo bolo uvedené vyššie pri organizáciách vykonávajúcich inžiniering.

Na základe svedectva klientov sme presvedčení, že používatelia môžu ušetriť niekoľko človekomesiacov na opravu a údržbu jedného zariadenia. Výhody spojené s udalosťami bezpečnostného charakteru a havarijnými situáciami sa dajú ťažko kvantifikovať. V prípade závažných havárií sa ukázalo, že dostupnosť a kvalita informácií pri rozhodovaní zohráva rozhodujúcu úlohu a znižuje rozsah škôd, zranení a počet úmrtí. Alternatívne náklady na pozastavenie výroby vyplývajúce z poskytovania informácií o výrobnom prostriedku odôvodňujú snahu o implementáciu integrovaného inžinieringu.

Interoperabilita s riadiacimi a inými systémami

To však nie je všetko. Dr Tauchnitz svojím vyhlásením – všeobecný model pre DCS a PLC programovanie by mal byť súčasťou nástroja CAE – posunul víziu ďalej. Programy môžu byť cez univerzálne rozhranie exportované do rôznych automatizačných odvetví a musia byť vytvorené v rámci zariadenia s cieľom opätovného použitia štandardizovaných programovacích modulov v rôznych typoch zariadení. Autor rozširuje svoj koncept na konfiguráciu výrobných systémov, napríklad na MES a riadenie prevádzky.

Pre spoločnosti EPC a OO to znamená veľkú časovú úsporu v navrhovaní riadiacich systémov. Pre OO by bol prínos v prevádzkovej a údržbovej fáze zariadenia ešte dôležitejší. Spoločnosti OO používajú mnoho typov riadiacich systémov, teda jednotný technický prístup môže pre nich priniesť úžitok. Akonáhle sú riadiace systémy aktualizované a premiestnené, vzniká problém ohľadom uchovávania informácií o výrobných prostriedkoch/ technických informácií. Užívateľská organizácia NAMUR (www.namur.net) reagovala na tento problém stanovením štandardných dátových formátov na výmenu medzi procesnými riadiacimi systémami (PCS) a CAE nástrojmi (NAMUR Recommendation NE 150, zverejnené v októbri 2014). Dr. Tauchnitz nedávno informoval o súbore demonštrátorov, ktoré pre túto výmenu dát medzi štyrmi CAE systémami (Aucotec, Bentley, ESP, Siemens) a tromi PCS systémami (ABB, Siemens, Yokogawa) zavádzajú formát DCS. Otvárajú sa nové možnosti a výhody pre užívateľov a dodávateľov systému. Bolo by potrebné zachovať počiatočnú pohnútku vytvorenia demonštrátorov. Užívatelia by mali požadovať úplnú implementáciu od väčšieho počtu dodávateľov. Použitie demonštrátora by sa pre užívateľov malo vyplatiť v podobe technickej účinnosti, pre CAE dodávateľov v podobe zväčšenia trhu a počtu predajcov PCS kvôli výhodnejším nákladom za životný cyklus.

Interoperabilita s výrobným informačným systémom (MES) alebo prevádzkovým manažmentom výroby (MOM) je ešte stále iba snom do budúcnosti, podobne ako pri obojsmernej výmene a simulácii procesu. Ak by prebiehalo sledovanie týchto subjektov, ďalšie výhody by boli na dosah. Práca na obojsmernom rozhraní medzi CAE nástrojmi a PCS ukazuje, že to, čo nebolo považované za pravdepodobné, sa môže stať veľmi rýchlo skutočnosťou, keď je súlad medzi víziou, interpersonálnymi zručnosťami a spoluprácou viacerých strán. To isté platí pre interoperabilitu medzi CAE a MOM alebo simuláciou procesu.

Štandardizácia

Nakoniec, Thomas Tauchnitz rozvinul víziu na celopodnikovú štandardizáciu a implementáciu, zníženie počtu systémov a rozhraní, organizovanie centralizovanej údržby a na podporu riadenia rozsiahlych vedomostí spoločnosti. Táto vízia si ešte nezískala veľkú pozornosť, ale podľa skúseností a prípadových štúdií ohľadom implementácie aplikácií MOM vieme, že tento prístup znižuje celkové náklady na aplikácie, čím skracuje dobu návratnosti a zvyšuje čistú pridanú hodnotu. Preto dôrazne odporúčame venovať pozornosť tomuto bodu.

Závery

Aktuálny, presný, ľahký prístup k inžinieringu a informáciám o výrobnom prostriedku v priebehu celého životného cyklu závodu prináša pre spoločnosti EPC a OO značné výhody v oblasti účinnosti technológie. Užívatelia týchto systémov odhadujú efektivitu na 5 až 50 %, v závislosti od počiatočnej účinnosti a miery súbežného inžinieringu. Užívatelia boli rozdelení do rôznych podsektorov spracovateľského priemyslu, od petrochémie až po farmaceutiku.

Inteligentné systémy CAE umožňujú súbežný a kolaboratívny inžiniering. Efektivita v oblasti strojárstva bola dosiahnutá vďaka presnej a aktuálnej databáze údajov, ku ktorej má vždy prístup každý užívateľ. Tieto systémy pomáhajú zachovať integritu technických informácií.

Súbežný inžiniering skracuje dobu trvania projektu, ale znižuje účinnosť technických procesov. Každá spoločnosť alebo organizácia by mala stanoviť svoj optimálny pomer medzi súbežným a sekvenčným inžinieringom.

Informácie typu „as-built“ (alebo „as-revamped“) o výrobných prostriedkoch môžu byť uchovávané v inteligentných CAE systémoch, ktoré sa stávajú databázou informácií typu „as-maintained“ o výrobných prostriedkoch. Databáza je využívaná pri oboch inžinieringoch, a teda pri prevádzke a údržbe, a je aktualizovaná pre optimálne rozhodovanie. Takzvaná prax „integrovaného inžinieringu“ zvyšuje prevádzkovú účinnosť a bezpečnosť. ARC odhaduje, že spoločnosti budú mať ročne viac človekomesiacov na zariadenie.

Zvýšenie účinnosti bude dosiahnuté, ak užívatelia podnecujú CAE a PCS dodávateľov k tomu, aby zaviedli nedávno zverejnenú normu NE 150 pre obojsmernú výmenu dát medzi týmito dvomi typmi systémov.

Normalizácia v systémoch, metodikách, modulárnych systémoch a procesoch znižuje celkové náklady na výrobné prostriedky, zvyšuje produktivitu a znižuje náklady na školenie.

Bio: Valentijn de Leeus, podpredseda, ARC Advisory Group

Valentijn je nezávislým expertom, hodnotiteľom výskumných projektov pre Európsku komisiu v oblasti informačných technológií a komunikácie, sociálnej udržateľnosti a atraktivity pracovníkov vo výrobných oblastiach. Valentijn získal titul PhD v oblasti technických vied na Delft University of Technology (NL) a univerzite Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris a IFP. Okrem toho získal titul magistra v odbore Chémia na holandskom Utrecht State University. Spoločnosť ARC Advisory Group bola založená v roku 1986 a je vedúcou spoločnosťou v oblasti technologického výskumu a poradenstva pre priemysel a infraštruktúru.

SKF logo