Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Sila znalostného inžinierstva v akcii

2015 február 04, 08:41 CEST

Pre zlepšenie budúcnosti, spoločnosti musia dosiahnuť, aby sa technologické inovácie stali neoddeliteľnou súčasťou obchodného úspechu, vysvetľuje Dr. Alejandro Sanz, Vedúci skupiny Technology Intelligence v SKF.


Udržiavanie vedúceho postavenia v priemysle po viac než sto rokov prevádzky je pre SKF vítanou výzvou. Na začlenenie znalostného inžinierstva do oblasti služieb a produktov a na postavenie sa výzvam – teda ísť ďalej tam, kde sa iní zastavia – je potrebné neustále obnovovanie vlastných schopností. Otázkou je, ako vytvárať, poskytovať a zachytiť hodnotu založenú na možnostiach, ktoré nový technologický vývoj ponúka?


Našim obchodným cieľom je poskytnúť nové poznatky a inovatívne hodnotové propozície, aby sme všetkým našim zákazníkom zabezpečili významné zvýšenie spoľahlivosti a produktivity. Ak chceme vytvoriť nové vyspelé systémy, riešenia a služby, inovačný cyklus musí byť kontinuálny a nekonečný. Možno to bude ťažké dosiahnuť, ale dúfame, že využitím našich skúseností v SKF bude možné začleniť sa do existujúcich procesov a tým vytvoriť skutočné a udržateľné obchodné výhody.


Outside-in prístup

Inovačnú stratégiu a riadenie, ktoré spoločnosť využíva, má určiť niekoľko faktorov. Medzi tieto faktory patrí hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícií v oblasti technológií, vnútorné postoje k inováciám, legislatívne rámce, harmonogram a budúca úloha technológie vo výkonnosti priemyslu. Tieto analýzy sú samozrejme do istej miery založené na odhadoch budúceho správania, čo vedie k neistote a určitej miere rizika.


V SKF sme vyvinuli analýzu strategických inovácií (Strategic Innovation Analysis - SIA), ktorá anticipuje nové trendy na trhu alebo v oblasti služieb, ako aj očakávania trhu s cieľom zabezpečiť nesporný prínos hodnoty zo strany spoločnosti. Uvedomili sme si, že strategické rozhodnutia o inováciách nemožno prijímať bez dokonalého pochopenia vzťahu medzi vnútorným usporiadaním spoločnosti (v súvislosti s inováciami, trhmi, prístupmi riadenia, technologickými a ľudskými zdrojmi, kapitálovou štruktúrou, a pod.) a príležitosťami vytvorenými na trhu (alebo stanovenými trhom). [1]

Spoločnosť musí predvídať, osvojovať, integrovať trendy a očakávania trhu. Externým kontextom síl, ktoré spoločnosť musí pochopiť, sú potreby trhu, právne a ekonomické rámce, konkurenčný benchmarking, technologické možnosti a nové obchodné príležitosti.


Osvojením klasického outside-in prístupu, spoločnosť SKF vytvorila profesionálne informačné jednotky a intelektuálny kapitál obchodnej jednotky na neustále sledovanie trendov v technológii, pozície zákazníkov, konkurencie a trhov, ako aj na systematické skúmanie nových partnerov a cieľov týkajúcich sa fúzií a akvizícií.


Podnikatelia a startup podniky sú najviac otvorené k najinovatívnejším a najprevratnejším technológiám a hodnotovým propozíciám. Nonaka [2] kedysi povedal, že „Kreativita je o divergentnom myslení a inovácia o konvergentnom myslení“.


Na základe tohto možno tvrdiť, že veľké firmy, ktoré sú v priamom kontakte s podnikateľmi a začínajúcim podnikmi, sa stretávajú s celkom novými a netradičnými prístupmi k technológii a podnikaniu. Túto koncepciu presadzuje aj SKF a zdá sa, že počas diskusií so skúsenými poprednými spoločnosťami a s mladšími, menšími začínajúcimi podnikmi sme schopní spojiť to najlepšie z oboch svetov, vďaka čomu môžeme mať veľký vplyv na trh.


Tento typ spolupráce si vyžaduje prijatie netradičných prístupov k obchodnej stratégii s cieľom vytvoriť významnú hodnotu pre trhu a pre zákazníkov. V duchu tohto prístupu SKF vyhodnotí, posudzuje a porovnáva v priebehu jedného mesiaca v priemere 70 startup spoločností. Náš riadiaci tím získava konkrétne informácie týkajúce sa nielen kľúčových záujmových oblastí, ale aj menej významných úsekov. Stretávame sa tak s novými a radikálnymi obchodné koncepciami, ktoré by v kombinácii s naším dobrým menom mohli viesť k rôznym novým ponukám.Obraz

Tento druh outside-in prístupu sa začína s dlhodobo stanovenou príležitosťou, čím sa vytvorí nový konkurenčný priestor. Outside-in prístup vyžaduje holistický pohľad na nové trendy a má viesť k systematickému získavaniu portfólia konkrétnych možností na rozvoj obchodu. [2]


Inside-out prístup

Pre porovnanie, inside-out prístup k inováciám zahrňuje viaceré úrovne analýzy, kreativitu a spoluprácu. Všeobecným cieľom a jadrom tohto prístupu však je myslieť globálne, ale konať lokálne.


Pri riadení inovácií spoločnosť vychádza z postojov svojich zamestnancov k inováciám. Dlhodobé akceptovanie a podpora inovácií sú veľmi dôležité rozmach takejto kultúry v rámci organizácie mohla prekvitať. V SKF sme sa napríklad od prvého dňa zameriavali na riešenie problémov a vynálezy. Dôkazom toho sú samonastavovacie ložiská, ktoré vyriešili problém ohýbania hriadeľa – čo oživilo celkový trh ložiskovej techniky. Znalostné inžinierstvo pre nás nie je iba mottom, ale neustále uvádzanie vylepšení na trh, čoho sme sa držali odvtedy, čo náš zakladateľ Sven Winguist vytvoril svoj prvý komerčný vynález. [3]


V priebehu rokov sa udržateľné investície do výskumu a vývoja stali kľúčovými pre rast spoločnosti a značky SKF. Zriadenie nášho Inžinierskeho a výskumného centra (Engineering and Research Center - ERC) v holandskom Nieuwegeine bolo nesmierne dôležité nielen pre nás, ale celkovo pre inžiniersky svet, pretože inšpiroval vývoj prevratných technológií (napríklad nábojov ložiskových jednotiek), ako aj vznik teórie o životnosti ložiska, ktorá bola v priemysle akceptovaná na celom svete. Duch, ktorý podnecoval našu prvú inováciu – využitie vynálezu a vedomostí na riešenie konkrétneho problému – tvorí ešte stále jadro nášho podnikania. 


Ďalším dôležitým aspektom internej analýzy je vyhľadanie a preskúmanie vnútorného potenciálu v oblasti technológií a zdrojov. V rámci procesu je dôležité mať určitý stupeň flexibility a aj vo vnútri uvoľniť cestu všetkým možnostiam, ktoré sa môžu prípadne vyskytnúť. V prípade spoločnosti SKF je napríklad inovácia považovaná za jeden zo strategických pilierov budúceho rastu celého podniku. Ku každej našej obchodnej oblasti bola priradená úloha: musíme vytvoriť úplne nové a celkom revolučné ponuky, aby sa preukázalo budúce vedúce postavenie založené na hodnotách. Na dosiahnutie cieľov rastu stanovené v obchodnej stratégii je potrebné identifikovať a integrovať interné zdroje, pričom vedenie poskytne viditeľnú podporu k iniciatívam. 


V rámci tohto inside-out prístupu sme spustili niekoľko činností s cieľom vyriešiť skutočnosť, že talentovaní ľudia môžu byť vo veľkých organizáciách umiestnení kdekoľvek, avšak často nie sú navzájom prepojení a zvyčajne nemajú vhodnú sieť na podporu. Naša metodika je založená na tvorivom procese, v rámci ktorého môžu zamestnanci, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, predkladať a rozvíjať kreatívne nápady vo forme spoľahlivých obchodných návrhov. Môžu tak urobiť buď pomocou on-line nástroja pre internú komunikáciu alebo osobne na špeciálnych workshopoch. Rôzne obchodné jednotky stanovujú špecifické strategické parametre alebo ciele, pomocou ktorých dokážu v rámci celej SKF vytvoriť štruktúru pre tvorivé procesy.


Všetky predložené nápady sú preskúmané podľa metodiky Real-Worth-Win, ktorú vytvorila Harvard Business School [4]. Pred komisiu záverečného hodnotenia zloženého z riaditeľov obchodných jednotiek a zamestnancov vývoja a výroby sa dostane len užší výber. Následne komisia použije rovnakú metódu na ďalšie preriedenie výberu. Nápady, ktoré hodnotiaca komisia vyberie, dostanú zelenú na vytvorenie špecializovaného vývojového tímu a na ďalšiu odbornú prípravu v rámci vyhradeného „výcvikového tábora“. Vlastník nápadu je poverený vytvorením interfunkčného tímu, ktorého členovia sa tohto tábora zúčastnia. Aby sa zachovala inovačná chuť, dôležité je, aby spätnú väzbu dostali aj ostatní, ktorých nápady nie sú ďalej rozvíjané.


Vo výcvikovom tábore prebieha dvojtýždňová intenzívna práca, pričom sa tohto procesu zúčastní každá relevantná osoba z úrovne vedenia. Prvou úlohou tohto tímu je vytvoriť víziu trhu, súčasťou ktorej je analýza možností a pripravenosti, ako aj identifikácia kľúčových strategických možností. Druhá fáza výcvikového tábora sa zameriava na časový harmonogram a obchodnú kvalifikáciu, ako aj na vytvorenie návrhu pre vedenie divízie. Táto iniciatíva sa osvedčila, keďže sme získali cenné nápady z rôznych krajín a do projektov s reálnou hodnotou a dopadom sme dokázali integrovať medzinárodné a doplňujúce tímy.


Poslednou časťou našej filozofie „Mysli globálne, konaj lokálne“ je fyzické rozšírenie globálnej prítomnosti SKF. Vytvárame organizácie, ktoré sa výslovne zameriavajú na inovácie, rozvíjajúce sa odvetvia a inžiniering v praxi. Medzi tieto organizácie patrí skupina technologického rozvoja (Group Technology Development - GTD), centrá pokročilého rozvoja (Advanced Development Centers - ADC) a globálne laboratóriá (Global Laboratories - GL). Naše globálne technické centrá (Global Technical Centers - GTC) zabezpečujú stabilnú prítomnosť technológie v kľúčových geografických zónach , ich činnosť sa vzťahuje na výskum a vývoj, laboratórne pilotné projekty, prototypy, demonštračné programy v skutočných rozmeroch, integráciu platforiem a lokálnu špecializáciu.


Návod a pravidlá pre úspešné inovácie

Podľa našich skúseností, prísne, ale zároveň flexibilné a interaktívne procesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore kreativity a inovácií.


Obrázok č. 2 zobrazuje to, ako rôzne prvky inovácií zapadajú do seba ako ozubené kolesá v stroji. Pri vývoji strednodobých technologických projektov je dôležité, aby sme nestratili kontakt s očakávaniami a vývojom trhu, najmä preto, lebo nové príležitosti často zostávajú počas trvania projektu neodhalené.


Pozícia spoločnosti v budúcnosti závisí od koordinácie dvoch typov riadenia inovácií: strategické riadenie inovácií (Strategic Innovation Management - SIM) a priebežné riadenie inovácií (Continuous Innovation Management - CIM).


CIM integruje riešenia z SKF do nástrojov, systémov a služieb, kým SIM využíva zdroje (výskum a vývoj, aliancie, spoločné podniky, partnerstvá) na zabezpečenie neustáleho obnovenia hodnotovej propozície vyvinutého riešenia. Tieto dva prístupy integrujú kompetencie a vedomosti z rôznych oblastí na vytvorenie úspešného riešenia. Naše výsledky hodnotíme prostredníctvom očakávaní trhu a zákazníkov.


Naučili sme sa jednu kľúčovú vec: lídri v oblasti inovácií sa vzpierajú tradíciám, aby mohli preskúmať nové oblasti. Inovačné a tvorivé úsilia si vyžadujú vytrvalosť a disciplinovanosť, aby sa aj na trhu zabezpečili priebežne výhody pochádzajúce z nápadov. V záujme skutočného úspechu sa však musia zohľadniť aj hranice a ciele ostatných účastníkov trhu, a tieto musíme integrovať do vlastných predstáv, pričom sa pozeráme len na jediný vlastný cieľ: zvládnuť výzvy budúcnosti.


Obraz

PRÍKLADY NA UPLATNENIE

Najvyššiu úroveň hodnoty je možné dosiahnuť, ak v najnáročnejších projektoch vytvorí SKF hodnotu priamo so zákazníkmi. Zistili sme, že naše rozsiahle odborné znalosti v priemysle dokonale dopĺňajú nové a vznikajúce oblasti inžinieringu a súvisiacich služieb, a táto skutočnosť často produkuje vynikajúce výsledky. Nasledujúce príklady ukazujú, ako sa vďaka spolupráci so zákazníkmi podarilo spoločnosti SKF rozšíriť obzory možností.


Spoľahlivosť za akýchkoľvek okolností a na akomkoľvek mieste

Prevádzka a údržba predstavuje významnú časť nákladov na fungovanie veternej turbíny – až 40 percent z obstarávacej ceny po celú dobu životnosti stroja. Jednotlivé opravy môžu byť tiež veľmi nákladné. Z tohto dôvodu výrobcovia turbín a poskytovatelia údržbárskych služieb majú záujem o prebratie akejkoľvek technológie, ktorá pomáha znižovať potrebu údržby a prestojov.


Bolo preukázané, že brunírovanie zlepšuje spoľahlivosť ložísk vo veternej turbíne. [5]. Tento proces povrchovej úpravy prináša zlepšenia výkonu za rozumnú cenu. Ukázalo sa, že je to optimálne riešenie pre zlepšenie prevádzkovej spoľahlivosti. Brunírovanie zabezpečuje ochranu proti tribochemickým útokom, znižuje prenikanie vodíka a zvyšuje odolnosť proti poškodeniu vlhkosťou, napríklad proti korózii počas odstávok. Okrem toho sa ukázalo, že na rozdiel od ložísk bez povrchovej úpravy brunírovaný povrch ložiska rozširuje paletu podmienok bezpečnej prevádzky.


Turbíny pracujú v agresívnom prostredí, teda tesnenie je ďalším kľúčovým prvkom zvýšenia spoľahlivosti. Gumové axiálne tesnenie sa môže rýchlo opotrebovať v dôsledku drsnosti protiplochy a nedostatočného mazania, ku ktorému zvyčajne dochádza pri hlavných hriadeľoch turbín. V prípade poruchy sú ložiská hlavného hriadeľa v oveľa väčšej miere vystavené znečisteniu, čo môže spôsobiť poruchu zariadenia, neplánované prestoje a vyššie náklady na 1 kW za hodinu. V mnohých prípadoch je výmena gumového axiálneho tesnenia vo veži veternej elektrárne veľmi ťažká alebo takmer nemožná.


HRC1 axiálne upínacie tesnenie je vytvorené tak, aby sa tieto problémy prekonali. Je vyrobené zo špeciálnej látky H-ECOPUR, teda z polyuretánu s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a roztrhnutiu, ktorý vyvinula SKF. Výsledkom je axiálne tesnenie, ktoré má značne dlhšiu životnosť a zabezpečuje lepšiu ochranu pred nečistotami, čím sa zvyšuje spoľahlivosť veterných turbín a znižujú prevádzkové náklady.


Na základe úzkej spolupráce s popredným výrobcom veterných turbín, spoločnosť SKF podrobila HRC1 axiálne upínacie tesnenie rozsiahlej odbornej skúške. Po inštalácii do 40 samostatných turbín s výkonom 2,5 MW bolo tesnenie nepretržite testované v reálnych podmienkach. Táto odborná skúška potvrdila, že axiálne tesnenie zabezpečuje radikálne predĺženie životnosti v porovnaní s gumovými tesneniami.


Modernizácia odvetvia železničnej dopravy

Rastúce požiadavky, ktorým dopravné spoločnosti v Číne čelia od prelomu storočia, ponúkajú veľké príležitosti a zaujímavé výzvy. Jednou z týchto výziev je čínsky vysokorýchlostný vlak, ktorý je so svojou rýchlosťou 380 km/h najrýchlejším vlakom na svete. Výrobcovia vlaku požiadali SKF, aby posúdila možnosť predĺženia servisných intervalov ložísk z 800 000 km na 1,3 milióna km. SKF nato vytvorila nové ložiskové riešenie CRU 130X240, ktorej teplota zostala stabilná na celej testovacej vzdialenosti 1,3 milióna najazdených kilometrov a pri rýchlosti až 420 km/h.


Pre budúce generácie osobných vlakov s rýchlosťou 160–250 km/h vyvinula SKF novú kuželíkovú ložiskovú jednotku (TBU). Nová jednotka predlžuje životnosť ložiska až o 40 % v porovnaní s existujúcimi riešeniami. Laboratórne testy navyše preukázali zníženie trenia o 30%, pričom patentovaná tepelná úprava SKF Xbite zvyšuje celkovú odolnosť a výkon ložiska. Táto nová generácia ložiskových jednotiek umožňuje výrobcom originálnych dielov a koncovým používateľom zvýšiť bezpečnosť a maximalizovať svoj profit.


Nové riešenie bolo vyvinuté na základe požiadaviek zákazníkov a spolupráce s nimi. Menovité axiálne zaťaženie kompaktnej kuželíkovej ložiskovej jednotky je 45 ton, čo znamená, že spoločnosti môžu zvýšiť svoju ziskovosť v dôsledku prepravy väčšieho množstva produktov pri zachovaní rovnakej dĺžky/konfigurácie vlaku. Táto kompaktná kuželíková ložisková jednotka od SKF je na trhu jedinou ložiskovou jednotkou pre ťažké náklady, ktorej menovité prevádzkové axiálne zaťaženie je 45 ton. Predstavuje to nárast prepravnej kapacity v porovnaní predtým používaných 35,5 ton, čo je vhodné pre existujúce alebo nové nákladné vozne.SKF logo