Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Potreba je matkou vynálezov

 • Príbeh

  2016 máj 19, 10:00 CET

  Chuck Newmister, manažér vzťahov so zákazníkmi pre systémy spoľahlivosti spoločnosti SKF, sa pozrel na to, ako efektívna stratégia správy prostriedkov môže pomôcť spoločnostiam v ropnom a plynárenskom odvetví pri ochrane ich prevádzkových marží v časoch rastúcej nestability.

  Ropné a plynárenské odvetvie je pod tlakom udržať prevádzkové marže. V uplynulých dvanástich mesiacoch ceny ropy dramaticky klesli hlavne kvôli nadmernej ponuke. Vplyv na ich pokles malo mnoho faktorov vrátane objavov nových ložísk a vŕtacích techník, prudký vzostup ťažby z ropných bridlíc, oslabovanie veľkých ekonomík, rastúca dostupnosť zdrojov alternatívnej energie a využívanie stále účinnejších spaľovacích motorov v autách, nákladných automobiloch a elektrárňach.

  Hoci trh zemného plynu je o niečo zdravší, aj tu narastajú obavy, pretože ponuka z krátkodobého hľadiska pravdepodobne prekročí požiadavky a analytici pre toto odvetvie predpovedajú len mierny ročný nárast o 2,4 % do roku 2018.

  Pretrvávajúca nestálosť v celom zásobovacom reťazci sa v blízkej budúcnosti stane pravdepodobne úplne bežnou. Spoločnosti sa teda musia pripraviť na neistotu a svoje operácie musia upraviť tak, aby boli stále agilnejšie pri vývoji zlepšených metód na dosahovanie maximálnej hodnoty z existujúcich a budúcich investícií do systémov a zariadení pre ťažbu, rafináciu a distribúciu.

  Optimalizácia riadenia prostriedkov a nákladov
  Už od začiatku masovej produkcie a komercializácie viedlo ropné a plynárenské odvetvie svet k používaniu prediktívnej a preventívnej údržby a viedlo k vývoju modelov, ktoré dodržiavali mnohé ďalšie odvetvia v tomto priemysle. Tieto techniky sa používali ako kľúčové nástroje pri zlepšovaní bezpečnosti, efektivity a optimalizácie závodov a procesov a podporovali rast novej disciplíny riadenia prostriedkov.

  Riadenie prostriedkov vychádza zo strategického hodnotenia, ktoré na základe kritickosti identifikuje príležitosti na zlepšenie výkonnosti závodu a potom definuje a uplatňuje najvhodnejšie riešenia. Cieľom je začlenenie obchodných cieľov, aplikačných výziev a organizačnej kultúry do harmonogramu na zlepšenie spoľahlivosti, výkonnosti a funkcionality všetkých prevádzkových prostriedkov pre ťažbu, spracovanie a distribúciu. Metodika optimalizácie účinnosti prostriedkov (AEO) sa potom použije na zabezpečenie čo najefektívnejšieho využívania každého prostriedku a maximalizáciu výstupu bez zvyšovania investičných výdajov pri súčasnom znižovaní celkových nákladov na údržbu a prevádzku.

  Úspešný program riadenia prostriedkov závisí od jasne definovanej stratégie. Musí sa riadiť obchodnými cieľmi, začať pochopením aktuálnej situácie a vízie toho, kam sa obchodovanie musí dostať, aby dosiahlo optimálnu výkonnosť.

  Ref: PWC http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2015-oil-gas-trends

  Kvôli zložitosti systémov produkcie a riadenia mnohých veľkých nadnárodných ropných a plynárenských spoločností s viacerými pobočkami to môže byť zložitý proces. Počiatočným bodom je zvyčajne vykonanie analýzy potrieb klienta (CNA). Je založená na priamočiarom prieskume so 40 otázkami, ktorý poskytuje prehľad o prevádzke každého produkčného zariadenia, zmapuje spôsob, ktorým fungujú procesy spoľahlivosti a jeho polohu na kontinuu vyspelosti údržby pri porovnaní s priemermi a odporúčanými postupmi v odvetví. (pozri obr. 1).

  Po ukončení poskytne CNA kľúčové údaje na načrtnutie detailného plánu AEO na zlepšenie spoľahlivosti závodu a využívanie prostriedkov. Tento proces riadenia práce je zameraný na štyri kľúčové oblasti: stratégia údržby, identifikácia práce, riadenie práce a výkon práce a poskytuje integrovanú metodiku, ktorá odzrkadľuje jedinečné procesy, kultúru a technológiu v každom zariadení alebo pobočke.

  Štruktúrovaný prístup k riadeniu prostriedkov bude známy mnohým spoločnostiam v ropnom a plynárenskom odvetví, hlavne väčším organizáciám. Stáva sa však, že starostlivo plánované dlhodobé programy riadenia prostriedkov sa časom narušia kvôli finančným obmedzeniam, modernizáciám závodu, akvizíciám spoločnosti, regulatórnym zmenám alebo uvádzaniu nových produktov na trh. V dôsledku toho manažéri a inžinieri začnú zameriavať svoju pozornosť na krátkodobé záležitosti a dlhodobejšie plány sa v zozname priorít posúvajú na nižšie pozície.

  Je vhodné poznamenať, že hoci mnoho spoločností v odvetví má nesmierne efektívne riadenie prostriedkov a procesy pre spoľahlivosť závodov, tieto nie sú vždy systematizované. Informácie a vedomosti, získavané v priebehu rokov inžiniermi závodov a obsluhou väčšinou ostávajú uzamknuté v ich hlavách a len malá časť z nich je zaznamenaná a katalogizovaná spôsobom, ktorý si ľahko dokážu osvojiť noví zamestnanci alebo zmluvní dodávatelia

  Analýza CNA je jednoduchá metóda na spustenie procesu a môže viesť k ďalšej fáze, nazvanej projekt zoštíhlenej údržby zameranej na spoľahlivosť (RCM) od spoločnosti SKF, ktorý umožňuje začať zachytávať väčšinu takýchto cenných informácií spôsobom, ktorý dáva zmysel inžinierom závodov a vedúcim manažérom.

  Dlhodobá vízia
  Rozsah a zložitosť väčšiny ropných a plynárenských operácií znamená, že ak má byť stratégia riadenia prostriedkov naozaj úspešná, musí mať jasnú víziu a dlhodobý taktický implementačný plán. Čokoľvek menej bude takmer určite viesť k zvýšeniu prevádzkových nákladov a riziku rastúcich úrovní prestojov prostriedkov a nespoľahlivosti systému.

  Rastúca nestálosť trhov a tlak na marže v kombinácii s nedostatkom personálu a skúseností a konkrétne požiadavky na riadenie a udržiavanie systémov na spracovanie ropy a plynu znamenajú, že efektívne riadenie prostriedkov môže byť náročnou výzvou. Pre mnoho spoločností poskytuje partnerstvo so skúseným, erudovaným a špecializovaným partnerom ako je SKF, nákladovo omnoho efektívnejšiu voľbu. Využívanie outsourcingu na všetky alebo strategické časti procesu môže poskytnúť väčšiu flexibilitu, zodpovednosť a kontrolu. Dokáže aj znížiť tlak na existujúce zdroje, napríklad uvoľnenie interných inžinierskych tímov, ktoré sa tak môžu sústrediť na iné aktivity, kritické pre podnik.

  Jednou z organizácií, ktorá sa rozhodla outsourcovať svoj proces riadenia prostriedkov partnerstvom so spoločnosťou SKF, je veľká americká spoločnosť na prepravu ropných a plynárenských potrubí. Spoločnosť prevádzkuje vyše 12 000 míľ (19 300 km) potrubia, 150 hlavných čerpacích staníc a veľký počet kľúčových distribučných terminálov na zberných železničných staniciach, v prístavoch a cestných zberných miestach. Avšak v priebehu desiatich rokov došlo v spoločnosti k niekoľkým zlúčeniam a zmenám vlastníctva. Vedúci manažéri rozpoznali, že to viedlo k postupnej strate zamerania na spoľahlivosť strojov a nekonzistentným postupom a metódam v celej potrubnej a distribučnej sieti. Takisto si uvedomili, že stratégia prediktívnej údržby spoločnosti si vyžadovala kompletné prehodnotenie, ale že na jej efektívne vykonanie chýbali v spoločnosti potrebné interné zdroje.

  Poverili nás vykonaním štúdie CNA a potom poskytovaním služieb monitorovania stavu prostredníctvom našej siete terénnych servisných technikov na hodnotenie stavu približne 700 potrubných zariadení po celej Severnej Amerike.

  Neskôr sme začali skúmať najhodnotnejšie prostriedky, primárne na určitom počte kľúčových distribučných terminálov a zamerali sme sa na kritické systémy a zariadenia. Kľúčovým elementom tohto postupu bolo použitie techník RCM od spoločnosti SKF. Tieto sa sústredili na režimy dominantných porúch a vplyvy týchto porúch. Potom sme odporučili konkrétne opatrenia na zabránenie opakovania problémov. Vyhodnotili sme aj nekritické udalosti a prijali sa primerané opatrenia na optimalizáciu nákladov na údržbu a zvýšenie produktivity. Rovnaký prístup teraz používame pri potrubnej sieti čerpacích staníc.

  SKF následne pracovala so zákazníkom na začatí vývoja štandardných plánov práce, ktoré definovali kritické kroky, nutné pre každú aktivitu monitorovania a údržby. Napríklad na opravu motorov čerpadiel vrátane zoznamu potrebných nástrojov a dielov, príslušných krokov opravy a potrebného času a zdrojov. Tento plán sa ešte bude rozširovať o náhradné diely a skladový optimalizačný program (SPO), ktorý minimalizuje skladové zásoby a náklady a zároveň zlepšuje dostupnosť a umiestnenie kľúčových komponentov a tým zabezpečuje rýchle a nákladovo efektívne vykonanie opráv.

  Tento strategický prístup k riadeniu prostriedkov má pre zákazníka výhody z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Outsourcing riadenia služieb monitorovania stavu, platený podľa dohodnutého mesačného manažérskeho poplatku, umožnil nášmu zákazníkovi presunúť náklady z rozpočtu CAPEX do rozpočtu OPEX, čím sa výrazne uľahčilo odôvodnenie nákladov programu a zlepšil sa peňažný tok. Náš strategický prístup k riadeniu prostriedkov poskytuje jasne definovanú a konzistentnú prevádzkovú metodiku, ktorá sa dá ľahko prispôsobiť meniacim sa potrebám podnikania zákazníka alebo prevádzkovému prostrediu a poskytuje im riešenie, ktoré je bezpečné a pripravené na budúcnosť. A čo je možno najdôležitejšie, v prvých dvanástich mesiacoch trvania zmluvy sme dosiahli šetrenie vyše milióna USD. Podarilo sa to zlepšením doby bezporuchovosti a produktivity, ako aj znížením nákladov na opravy a údržbu. Šetrenie, ktoré ďaleko prevyšuje ročné náklady na zmluvu o poskytovaní služieb.

  Skúsenosti, vedomosti a zdroje
  Outsourcing sa v odvetví už stáva bežnou záležitosťou a pokrýva hlavné služby pre spoločnosť od spravovania zariadení až po logistiku a IT. Outsourcing riadenia misie a kritických bezpečnostných prostriedkov pre spoločnosti v ropnom a plynárenskom odvetví znamená výzvu nájsť partnera s potrebnými vedomosťami, skúsenosťami a globálnymi zdrojmi, ktorý spoločnosť dokáže ubezpečiť, že úplne každý prostriedok bude neustále monitorovaný a udržiavaný podľa najvyšších štandardov.

  Takéto ubezpečenie dokážu poskytnúť veľkí dodávatelia, ako je spoločnosť SKF. Rovnako dôležitá ako to, že majú špecifické a špecializované zručnosti v oblasti riadenia prostriedkov, monitorovania stavu a preventívnej údržby, je ich schopnosť dosiahnuť lepšie výsledky rýchlejšie a efektívnejšie než porovnateľná interná funkcia. Outsourcovaný partner pre riadenie prostriedkov pridáva k práci interných údržbárskych a inžinierskych tímov mimoriadny strategický rozmer a dokáže vniesť čerstvé nadšenie a zmysel pre účelnosť. Napokon, výstupom má byť prevádzková efektivita, šetrenie nákladov a zlepšená úroveň optimalizácie prostriedkov, ktoré umožnia ropným a plynárenským spoločnostiam zvýšiť mieru ich agility v reakcii na rastúcu nestálosť trhov. Účastník nedávneho pracovného stretnutia, na ktorom sa vyhodnocoval program pre zákazníka zaoberajúceho sa potrubím, tlieskal skutočnosti, že u žiadneho prostriedku v rámci programu monitorovania spoločnosťou SKF nedošlo počas 3 rokov k poruche. Jeden z ich ostrieľaných odborníkov na rotačné zariadenia sa vyjadril, že „si nedokáže spomenúť na žiadnu zmluvu ani pracovný vzťah s dodávateľom, kde by tak úzko spolupracovali. Podporuje to koncept, že úspech nie je len záležitosťou technológie, ale hlavne ľudí, ich skúseností, ich osobnej a tímovej angažovanosti.“

  Spoločnosť SKF
  (publ.)

  Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
  Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2015 dosiahli 75 997 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 635. www.skf.com 

  ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

 • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (8.8 MB)

SKF logo