Приватне акціонерне товариство «СКФ Україна»

2018 Березень 12, 12:02 GMT

повідомляє, що Наглядовою Радою товариства прийнято рішення провести чергові річні загальні збори акціонерів 19 квітня 2018 року за місцезнаходженням товариства за адресою:

м. Луцьк, вул.. Боженка, 34, в актовому залі АПК-2.

Початок зборів о 14.00. Реєстрація учасників зборів з 12.00 до 13.45 у день та у місці проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково, довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, мають право на участь в загальних зборах, буде складено станом на 24 год.13квітня 2018року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибори членів лічильної комісії. Вибори голови лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: А.Петровський, А.Богомазюк, Н.Капітан.

1.2.Обрати А.Петровського Головою лічильної комісії.

 

2. Затвердження складу робочих органів зборів та регламенту обговорення питань порядку денного.

Проект рішення:

2.1.Затвердити наступний склад робочих органів зборів:

2.1.1. Президію: Т. Нордгрен, В. Цибульський, В. Фокіна.

2.1.2. Голова Зборів: В.І.Цибульський.

2.1.3. Секретар:Н.Приймачук.

2.2.Затвердити такий регламент  обговорення питань порядку денного зборів та порядок голосування:

Пункт  3

Звіт Ради директорів за 2017 рік.Затвердження звіту   

До25 хв.

Пункт  4

Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

До 5хв.

Пункт  5

Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження звіту.

До 10 хв.

Пункт  6

Звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Затвердження звіту.

До10 хв.

Пункт  7

Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік

До5хв.

Пункт  8

Затвердження значних правочинів

До5хв.

Пункт9

Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

До3хв.

Пункт 10

Вибори членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи підписати такі договори від імені Товариства.

До7хв.

  

3. Звіт Ради директорів за 2017рік. Затвердження звіту.      

 

Проект рішення:

3.1.Затвердити звіт Ради директорів Публічного акціонерного товариства «СКФ Україна» за 2017 рік.

3.2.Найважливіші завдання Ради директорів на 2018 рік:

· автоматизація системи загрузки кілець на 10 токарних напівавтоматах з ціллю покращення умов праці операторів цих машин;

· модернізація роликового каналу №1 аналогічно тому що було зроблено по  каналу №2 в 2016 році;

· продовження оновлення та модернізації каналів TRB з ціллю забезпечення виробництва підшипників для поставки виробникам вантажних автомобілів країн ЄС;

· запровадження системи виробництва SKF в частині таких принципів, як безпека праці, якість,  виконання зобов’язань перед споживачами, скорочення витрат, дотримання вимог щодо навколишнього середовища і робочої атмосфери;

· вирішення проблеми забезпечення ефективного керівництва службою ремонту обладнання і  кардинального покращення ремонтного обслуговування обладнання ТРМ;

· реалізація проекту за заміні  усіх автонавантажувачів з дизельними двигунами на електричні;

· успішне продовження спільного з Баварським Центром економіки,  проекту з підготовки робітничих кадрів. Створення власного навчального центру на зразок інших заводів SKF;

· фокусування на розвитку і навчанню талановитих менеджерів для підготовки їх зайняти ключові посади в товаристві в недалекому майбутньому;

· завоювання нових споживачів продукції на глобальному ринку  підшипників

 

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.      

Проект рішення:

a.    Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2017 рік.

b.    Затвердити балансовий звіт та звіт про фінансові результати за 2017 рік.

 

5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансовому звіту Товариства за 2017 рік.  Напрямками діяльності Ревізійної комісії в 2017 році повинні бути –виконання коректувальних дій згідно до вимог та зауважень зовнішнього аудиту; контроль за виконанням проекту по незавершеному виробництву (Назва проекту "Склад готового ролика"); перевірка правильності відображення товарів в дорозі.

 

6. Звіт Наглядової Ради. Затвердження звіту.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік.

 

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік

Проект рішення:

7.1.  5%або10 704 тис. грн. (десять мільйонів сімсот чотири тисячі гривень) чистого прибутку Товариства спрямувати на збільшення Резервного Капіталу Товариства.

7.2. Суму 107 041 тис. грн. (сто сім мільйонів сорок одна тисяча гривень) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

7.3. Решту прибутку Товариства за 2017 рік направити на фінансування інвестиційних програм та розвиток Товариства.

7.4. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту іменну акцію становитиме 0,125грн.

7.5.  Виплату дивідендів акціонерам Товариства провести у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними зборами акціонерів шляхом виплати таких дивідендів безпосередньо акціонерам (поштовими переказами або на рахунки акціонерів), тобто до 19.10.2018 р. У разі повернення коштів, направлених акціонерам поштовими переказами або переказаних на рахунки таких акціонерів, Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України відповідно до вимог чинного законодавства.

 

8. Затвердження значних правочинів.

8.1. Затвердити наступні значні правочини:

Проект рішення:

-      Договір з SKFBearingBulgariaEAD”, № 100/9310/11/472; договір з FNSteelb.v.”, № 528/9310/08/52; договір з “NNNetherlandsB.V.”, № 528/9310/08/46; договір з ТзОВ «JinabakulForgePVT.LTD” 356/9310/08/177; договір АТ «ОЕК» № 199241 та 322942; договір з «SKFGmbH» № 276/9310/09/280 та № 276/9310/12/08; договір з «Овако Ває б.в.» № 528/9310/08/52; договір з «SKF Bearings Bulgaria EAD» № 100/9310/11/472.

 

9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

9.1. Припинити повноваження чинних членів Наглядової Ради Т.Нордгрена, М.Йохансмана, А.Усова, В.Туринського, У.Зеліга, Л.Єхандера. Б.Лєхнера як визначено Статутом Товариства.

 

10. Вибори членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами НР, визначення особи, уповноваженої підписати такі договори від імені Товариства.

Проект рішення:

10.1. Погодитись з пропозицією  В.І. Цибульського  та обрати членами Наглядової Ради ПрАТ «СКФ Україна»  Торстена Нордгрена, Мартіна Йохансмана, Ленарта Єхандера, Анатолія Усова, Маркуса Юстаса, Веса Алатало та Віктора Туринського.ішення приймється шляхом кумулятивного голосування).

10.2. Затвердити проект цивільно-правового договору із членами НР.

10.3. Уповноважити Генерального директора В.І. Цибульського підписати цивільно-правові договори із членами НР від імені Товариства. 

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, за адресою м.Луцьк, вул..Боженка, 34, каб. 301, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 17.00, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу з юридичних питань та корпоративних прав, Фокіна Вікторія Євгеніївна, тел..(0332) 783209. 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.skf.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за2016 – 2017 р.р.(тис. грн)

Найменування показника

Період

2017 (звітний)

2016 (попередній)

Усього активів

1 309 615

1 202 783

Основні засоби

328 083

309 645

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

495 392

351 630

Сумарна дебіторська заборгованість

254 514

195 888

Грошові кошти та їх еквіваленти

189 954

330 158

Нерозподілений прибуток

728 264

678 604

Власний капітал

1 074 979

1 012 019

Статутний капітал

316 874

316 874

Довгострокові зобов'язання

71 614

46 434

Поточні зобов'язання

163 022

144 330

Чистий прибуток (збиток)

214 081

251 435

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 267 495 630

1 267 495 630

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1 387

1346

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Генеральний директор __________________      В  .І.Цибульський


SKF logo