ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

2016 Серпень 01, 11:08 GMT

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «СКФ Україна»

2. Код за ЄДРПОУ - 05745160

3. Місцезнаходження – 43017, м. Луцьк, вул. Боженка, 34

4. Міжміський код, телефон та факс - 0332 783 302, 0332783334

5. Електронна поштова адреса - petro.filiuk@skf.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації -  http://www.skf.com/ua/

7. Вид особливої інформації  - Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

 

1

2

3

4

5

 

1

21.07.2016

158436953.75

21.07.2016 - 21.01.2017

через депозитарну систему та безпосередньо акціонерам

 

Зміст інформації:

21 липня 2016 року загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 22 липня 2016 року. Вiдповiдно до рiшення загальниз борiв акцiонерiв виплатi пiдлягають дивiденди в розмiрi 158 436 953, 75 грн. (сто п'ятдесят вiсiм мiльйонiв чотириста тридцять шiсть тисяч дев'ятсот п'ятдесят три гривнi сiмдесят п'ять копiйок). Строк виплати дивiдендiв - з моменту прийняття рiшення до 21 сiчня 2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам та через депозитарну систему. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

ІІІ. Підпис

     1. Особа,  зазначена  нижче,  підтверджує  достовірність  інформації, що міститься  у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

     2. Генеральний директор                                          Цибульський В.І.    27 липня 2016 р. 

SKF logo