Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

2018 Квітень 24, 15:35 GMT

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Цибульський Володимир Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "СКФ Україна"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43017, мiсто Луцьк, Боженка, 34

4. Код за ЄДРПОУ

05745160

5. Міжміський код та телефон, факс

0332 783 302 0332 783 334

6. Електронна поштова адреса

serhiy.safulko@skf.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

19.04.2018

107041000.00

19.04.2018 - 19.10.2018

через депозитарну систему та безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

19 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКФ Україна" прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 10 травня 2018 року. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв виплатi пiдлягають дивiденди в розмiрi 107 041 000, 00 грн. (сто сiм мiльйонiв сорок одна тисяча гривень). Строк виплати дивiдендiв - з моменту прийняття рiшення до 19 жовтня 2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам та через депозитарну систему. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

 

SKF logo