Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

2017 Квітень 28, 11:54 GMT

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор   Цибульський Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.27.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "СКФ Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43017, мiсто Луцьк, Боженка, 34
4. Код за ЄДРПОУ
05745160
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 783 302 0332 783 334
6. Електронна поштова адреса
serhiy.safulko@skf.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії27.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінців мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
126.04.2017815646120278367.81
Зміст інформації:
26.04.2017р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з “SKF Bearing Bulgaria EAD”; предмет договору – поставка поковок; загальна вартiсть – 815 645 655,24 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266165241. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266135458. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266135458. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.
226.04.2017528797120278343.96
Зміст інформації:
26.04.2017р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з “FN Steel b.v.”, предмет договору – поставка холодно-тянутих пруткiв Grade CR6; загальна вартiсть –528 797 107,74 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266165241. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266135458. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266135458. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.
326.04.2017353045120278329.35
Зміст інформації:
26.04.2017р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з “NN Netherlands B.V.”; предмет договору – поставка роликiв та сепараторiв; загальна вартiсть –353 045 764 грн.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266165241. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266135458. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266135458. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.
426.04.2017385627120278332.06
Зміст інформації:
26.04.2017р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" надано згоду на вчинення значного правочину - договору з SKF GmbH, Schweinfurt ; предмет договору – поставка промислового обладнання; загальна вартiсть – 385 627 310,97 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1266165241. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 1266135458. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення - 1266135458. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували проти прийняття рiшення - 0.

SKF logo