Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

2017 Травень 04, 08:44 GMT

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор   Цибульський Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.04.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "СКФ Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43017, мiсто Луцьк, Боженка, 34
4. Код за ЄДРПОУ
05745160
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 783 302 0332 783 334
6. Електронна поштова адреса
serhiy.safulko@skf.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінців мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/пДата вчинення діїПовне найменування акціонерного товариства до зміниПовне найменування акціонерного товариства після зміни
1234
128.04.2017Публiчне акцiонерне товариство "СКФ Україна"Приватне акцiонерне товариство "СКФ Україна"
Зміст інформації:
26 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СКФ Україна" прийнято рiшення про визначення типу Товариства як приватне, затвердити нову назву Товариства: повна – Приватне акцiонерне товариство «СКФ Україна», скорочена – ПрАТ «СКФ Україна». Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн проведена 28.04.2017р.

SKF logo