Buổi Biểu Diễn Trên Không Trung Quốc 2016

November 01 - 06, 2016

Địa điểm: Trung Quốc
Địa điểm tổ chức: Châu Hải, Quảng Đông

Trang web của sự kiện: http://www.airshow.com.cn/en

SKF logo