Hội Chợ Nhà Cung Cấp Quốc Tế (IZB)

October 18 - 20, 2016

Địa điểm: Đức
Địa điểm tổ chức: Wolfsburg

Trang web của sự kiện: http://www.izb-online.com/en/home.html

SKF logo