Thế Giới về Kỹ thuật Cơ Khí (The World of Mechanical Engineering)

September 13 - 17, 2016

Địa điểm: Đức
Địa điểm tổ chức: Stuttgart

Trang web của sự kiện: http://www.messe-stuttgart.de/en/amb/

SKF logo