Triển Lãm Công Nghệ Hàng Hải Nam Mỹ (Marintec South America)

September 19 - 21, 2016

Địa điểm: Brazil
Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Hội Nghị SulAmerica,
Rio de Janeiro, RJ.

Trang web của sự kiện: http://www.marintecsa.com.br/en

SKF logo