Hội Nghị Năng Lượng Châu Âu (Power-Gen Europe)

June 21 - 23, 2016

Địa điểm: Ý
Địa điểm tổ chức: Mico Milano, Mlan

Trang web của sự kiện: http://www.powergeneurope.com/en_GB/index.html

SKF logo