Triển Lãm & Hội Nghị Dầu Mỏ Quốc Tế Abu Dhabi

November 07 - 10, 2016

Địa điểm: Dubai 
Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Triển Lãm Quốc Gia Abu Dhabi (ADNEC)

Trang web của sự kiện: https://www.adipec.com

SKF logo