Tuần Lễ Năng Lượng Châu Á

September 20 - 22, 2016

Địa điểm: Hàn Quốc 
Địa điểm tổ chức: Kintex, Seoul

Trang web của sự kiện: http://www.asiapowerweek.com/en/index.html

SKF logo