Conexpo CON/AGG 2017

March 07 - 11, 2017

Địa điểm: Hoa Kỳ
Địa điểm tổ chức: Las Vegas, NV

Trang web của sự kiện: http://www.conexpoconagg.comTóm tắt sự kiện:
Mỗi ngành xây dựng chính được đại diện ở trong số 2.400 mục tham gia triển lãm, bao gồm cả nhựa đường, cốt liệu, bê tông, công tác làm đất, nâng, khai thác mỏ, các tiện ích và nhiều hơn nữa.

SKF logo