MINExpo 2016

September 26 - 28, 2016

Địa điểm: Hoa Kỳ
Địa điểm tổ chức: Las Vegas, Nevada

Trang web của sự kiện: http://www.minexpo.com

SKF logo