NEFTEGAZ 2016

April 18 - 21, 2016

Địa điểm: Nga
Địa điểm tổ chức: Moskva

Trang web của sự kiện: http://www.neftegaz-expo.ru/en

SKF logo