Hội Nghị Công Nghiệp Khai thác Dầu khí

February 16 - 21, 2016

Địa điểm: Hoa Kỳ
Địa điểm tổ chức: Houston, Texas

Trang web của sự kiện: http://2016.otcnet.org

Tóm tắt sự kiện:
Hội Nghị Công Nghiệp Khai thác Dầu khí (OTC) là nơi các chuyên gia năng lượng gặp gỡ trao đổi ý tưởng và ý kiến để nâng cao kiến thức khoa học và kỹ thuật cho các nguồn khai thác dầu khí và các vấn đề môi trường.

SKF logo