Năng lượng gió Hamburg

September 27 - 30, 2016

Địa điểm: Đức 
Địa điểm tổ chức: Hamburg

Trang web của sự kiện: http://www.windenergyhamburg.com/en

SKF logo