Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị SKF

2014 tháng ba 11, 15:30 CET

Gothenburg, ngày 11 tháng 3 năm 2014: Ủy Ban Đề Cử bổ sung đề xuất trước đó cho Hội Đồng Quản Trị phù hợp với những nợi dung trong thông báo ngày 26 tháng 2 năm 2014, cho Hội Nghị Tổng Kết Thường Niên của Aktiebolaget SKF.

Ủy Ban Bổ nhiệm đề xuất Marie Bredberg vừa mới được chọn.

Marie Bredberg là CEO của Combitech AB từ năm 2006 và là Phó Chủ Tịch của AerotechTelub AB giai đoạn 2004-2006 và CFO giai đoạn 2000-2004. Marie Bredberg có kinh nghiệm từ một số chức vụ của hội đồng quản trị trong tập đoàn SAAB và có bằng Thạc Sĩ Khoa Học chuyên ngành Kỹ Thuật Công Nghiệp và Quản Lý từ Viện Công Nghệ tại Đại Học Linköping.

Ủy Ban Đề Cử nhận thấy năng lực và kinh nghiệm của Marie Bredberg hoàn toàn phù hợp với hồ sơ yêu cầu nêu trong báo cáo hợp lý của Ủy Ban Đề Cử đã được thêm vào thông báo cho Hội Nghị Tổng Kết Thường Niên.

(Để biết thêm thông tin xem trang web của công ty www.skf.com.)

Aktiebolaget SKF
(xuất bản)


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc:
Đường Dây Truyền Thông Nóng: +46 31 337 2400
Quan Hệ Báo Chí: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Quan Hệ Với Nhà Đầu Tư: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, hệ thống bôi trơn và các dịch vụ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ bảo trì và kiểm tra độ tin cậy của thiết bị, tư vấn kỹ thuật và đào tạo. SKF có mặt tại hơn 130 quốc gia và có khoảng 15.000 địa điểm nhà phân phối trên khắp thế giới. Doanh số hàng năm của năm 2013 là 63.597 triệu SEK và số nhân viên là 48.401 người. www.skf.com

® SKF là thương hiệu đã được đăng ký của Tập Đoàn SKF.

SKF logo