SKF tái cơ ấu Ban Quản Trị Tập Đoàn

2014 tháng mười một 18, 17:00 CET

Gothenburg, Thụy Điển, ngày 18 tháng 11 năm 2014: Để tăng cường tập trung và giảm thiểu chi phí, Tập Đoàn SKF sẽ hợp lý hóa cơ cấu nhân viên công ty của mình trong Ban Quản Trị Tập Đoàn. 

Bắt đầu ngay từ bây giờ, sẽ có bốn bộ phận nhân sự của Tập Đoàn báo cáo lên Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO):

Bộ Phận Tài Chính và Chuyển Đổi Kinh Doanh của Tập Đoàn – đứng đầu là Henrik Lange, cũng kiêm Phó Chủ Tịch Điều Hành của AB SKF. Ngoài các trách nhiệm hiện tại, Henrik cũng sẽ chịu trách nhiệm quản lý Chuỗi Nhu Cầu, CNTT, dự án UNITE, Cung ứng và Quan Hệ với Nhà Đầu Tư. 

Bộ Phận Nhân Sự, Kinh Doanh Hoàn hảo và Truyền Thông của Tập Đoàn – đứng đầu là Kent Viitanen.
Ngoài các trách nhiệm hiện tại, Kent cũng sẽ chịu trách nhiệm về mảng Truyền Thông.

Bộ Phận Pháp Lý và Phát Triển Môi trường của Tập Đoàn – đứng đầu là Carina Bergfelt.

Bộ Phận Phát Triển Công Nghệ Tập Đoàn – hiện do Alan Begg đứng đầu (từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 trở đi sẽ do Bernd Stephan đứng đầu).

Bo-Inge Stensson, Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Bộ Phận Cung ứng của Tập Đoàn, sẽ báo cáo lên Henrik Lange.

Ingalill Östman, Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Bộ Phận Truyền Thông và Quan Hệ với Chính Phủ của Tập Đoàn và Lars Wilsby, Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Bộ Phận Chuyển Đổi Kinh Doanh của Tập Đoàn đã quyết định rời khỏi Tập Đoàn SKF khi kết thúc năm 2014.

Aktiebolaget SKF
(ấn phẩm)

Tải về bộ ấn phẩm

Full release in pdf (112 KB)

SKF logo