SKF thoái vốn doanh nghiệp về hệ thống lọc

2015 tháng sáu 30, 16:00 CEST

Gothenburg, ngày 30 tháng 6 năm 2015: SKF đã hoàn thành thoái vốn hai doanh nghiệp về hệ thống lọc, Purafil và Kaydon Custom Filtration, cho Filtration Group Corporation, một chi nhánh của Madison Industries. Cả Purafil và Kaydon Custom Filtration đã gia nhập vào Tập Đoàn SKF như một phần của việc mua lại Kaydon Corporation vào tháng 10 năm 2013.

Tổng số tiền thoái vốn là một khoản thanh toán cố định 90 triệu đô la Mỹ trên cơ sở không nợ và không tiền mặt. Ngoài ra còn có khoản lợi nhuận lên tới 5 triệu đô la Mỹ, dựa trên việc thực hiện một số mục tiêu tài chính cụ thể tính đến cuối năm 2015.

Purafil phát triển và duy trì các giải pháp và hệ thống lọc không khí pha, giúp bảo vệ con người, quy trình và môi trường và có trụ sở tại Atlanta, Georgia.

Kaydon Custom Filtration là nhà cung cấp chuyên về nhiên liệu diesel và hệ thống lọc dầu và các thành phần bộ lọc cho ứng dụng công nghiệp có trụ sở đặt tại LaGrange, Georgia.

Purafil và Kaydon Custom Filtration đã kết hợp doanh số bán hàng khoảng 40 triệu đô la Mỹ trong năm 2014 và đã hoạt động như các doanh nghiệp độc lập trong Tập Đoàn SKF.

Aktiebolaget SKF
(ấn phẩm)

Tải về bộ ấn phẩm

Thông cáo (42.0 KB)

SKF logo