Khu vực gara

Mục tiêu của SKF là nhằm cung cấp cho các chuyên gia kỹ thuật cơ học thị trường kéo theo độc lập (IAM) cần thiết để sửa chữa tất cả phường tiện, kể cả phương tiện mới nhất, để tăng doanh thu và lợi nhuận của họ trong tương lai. Ở trang này quý vị sẽ tìm thấy một loạt các khóa đào tạo của SKF, khóa đào tạo kỹ thuật và đường dây hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ gara cá nhân trong việc đáp ứng sự tăng mạnh mẽ về tính phức tạp kỹ thuật của phương tiện, mà yêu cầu chuyên môn kỹ thuật ngày càng tăng từ ngành cơ khí ô tô.
SKF logo