Video

SKF cung cấp thêm hỗ trợ về cơ học bằng cách tạo ra các video giáo dục mang lại cho khách hàng hướng dẫn từng bước để thực hiện sửa chữa ở các model xe phổ biến hoặc phức tạp. Tất cả các video đều sẵn có tại www.youtube.com/skfaftermarket
SKF logo