Metalet

Kushte ekstreme, konkurencë e fortë

Pak industri mund të përballojnë kushtet ekstreme të punës në uzinat e shkrirjes së hekurit dhe të metaleve të tjera. Ekstreme të temperaturës dhe të shpejtësisë. Ngarkesa të larta dhe me goditje të vazhdueshme. Pluhur gërryes, kimikate agresive dhe lagështi e lartë. Të kombinuara, këto kushte mund të degradojnë pajisjet, të shkaktojnë ndërprerje të paparashikuara të punës dhe minimumi të vështirësojnë mirëmbajtjes efikase.

Uzinat e sotme të shkrirjes përballen me konkurencë po aq të fortë sa dhe vrojtimi për aspekte mjedisore. Ku duam të dalim? Nevoja për rritjen e produktivitetit, fitueshmërisë dhe qëndrueshmërisë nuk ka qenë kurrë kaq e lartë më parë.

SKF-ja mund t'ju ndihmojë
Me ekspertizën tonë në kushineta e njësi, permistopa, sisteme lubrifikimi, mekatronikë dhe shërbime, SKF-ja ofron zgjidhje të veçanta sistemesh për aplikime në nxjerrje dhe përpunim.

Mjetet dhe teknologjitë tona të përparuara përfshijnë Menaxhimin e ciklit jetësor të SKF-së - një metodë e provuar për reduktimin e kostove totale të pronësisë për makineritë në çdo fazë, nga specifikimi dhe projektimi deri te shfrytëzimi dhe mirëmbajtja. Zgjidhjet e SKF-së mund të ndihmojnë uzinat e shkrirjes të:
  • Rrisni prodhimin
  • Reduktim të ndërprerjeve të paparashikuara të punës
  • Ulin kostot operative
  • Përmirësojnë cilësinë e produkteve
  • Reduktoni nevojën për mirëmbajtje
  • Reduktojnë ndikimin mbi mjedisin
  • Përmirësojnë sigurinë në punë
  • Përmirësojnë pajisjet

Çdo aplikim ka kërkesat e veta

Shtypni këtu për të parë më në hollësi zgjidhjet që mund të plotësojnë kërkesat specifike të aplikimit tuaj. Kini parasysh se ky informacion ofrohet për momentin vetëm në anglisht.
SKF logo