Odredbe i uslovi

Pristupom i upotrebom ove web stranice SKF Group, što znači AB SKF i/ili njene udruge ("SKF"), slažete se sa sljedećim odredbama i uslovima:

Odricanje od garancije i ograničenje odgovornosti
Iako je poduzeta svaka mjera za osiguranje tačnosti podataka na ovoj web stranici, SKF daje ovu informaciju "TAKVA KAKVA JESTE" i ODRIČE SE SVIH GARANCIJA, IZREČENIH ILI PRETPOSTAVLJANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI, PRETPOSTAVLJENIH GARANCIJA NA PRIKLADNOST ZA PRODAJU I NA PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU. Potvrđujete da je vaša upotreba ove web stranice isključivo na vaš vlastiti rizik, da se smatrate odgovornim za sve troškove koji su povezani s upotrebom ove web stranice i da SKF nije odgovoran za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posljedičnu ili indirektnu štetu bilo koje vrste koja se može javiti uslijed vašeg pristupa ili upotrebe podataka ili softvera koji su dostupni na ovoj web stranici.

Svaka garancija i reprezentacija na ovoj web stranici za SKF proizvode ili usluge koje ste kupili ili koristite predmet je dogovorenih odredbi i uslova ugovora za taj proizvod ili uslugu.

Nadalje, za web stranice koje nisu SKF-ovo vlasništvo, a na koje se pozivamo na našoj web stranici ili ako za njih postoji hiperveza, SKF ne daje nikakve garancije u vezi tačnosti ili pouzdanosti podataka te web stranice i ne preuzima nikakvu odgovornost za materijale izrađene ili objavljene od strane treće strane, a koje se tamo nalaze. Dodatno, SKF ne garantira da ova web stranica ili te druge povezane web stranice ne sadrže viruse ili druge štetne elemente.

Autorsko pravo
Autorsko pravo na ovu web stranicu i autorsko pravo na informacije i softver koji su na raspolaganju na ovoj web stranici zadržava SKF ili izdavaoci licenci. Sva prava su zadržana. Sav licencirani materijal vlasništvo je cenzora koji je SKF-u ustupio prava korištenja ovog materijala. Informacije i softver dostupan na ovoj web stranici ne smiju se reproducirati, duplicirati, kopirati, prenositi, distribuirati, čuvati, mijenjati, preuzimati ili na neki drugi način iskorištavati u bilo koju komercijalnu svrhu bez prethodne pisane dozvole SKF-a. Međutim, on se može bez prethodnog pisanog odobrenja SKF-a reproducirati, čuvati i preuzimati za individualnu upotrebu. Ni pod kojim uvjetima ovaj softver i informacije ne smiju se davati trećoj strani.

Zaštitni znakovi i patenti
Svi zaštitni znakovi, nazivi brendova i korporacijski logotipovi koji se prikazuju na web stranici, vlasništvo su SKF-a ili izdavaoca njihovih licenci, i ne smiju se koristiti ni na koji način bez prethodne pismene dozvole SKF-a. Svi licencirani zaštitni znaci objavljeni na ovoj web stranici vlasništvo su izdavaoca licence koji je SKF-u ustupio pravo korištenja zaštitnog znaka. Pristup ovoj web stranici ne garantira korisniku nikakve licence za patente koje SKF posjeduje ili za koje ima licencu.

Promjene
SKF zadržava pravo da u svakom trenutku izvrši promjenu ili dodatak ovoj web stranici.
SKF logo