Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Cílem Všeobecných podmínek pro poskytování technické pomoci a poradenství skupiny SKF je zjednodušit vyjednávání a zdůvodnit způsob, jakým se pracuje se smlouvami a smluvními podmínkami.

Pro každou zemi je k dispozici specifická verze podmínek skupiny SKF.

Pro mezinárodní obchod v rámci Evropy skupina SKF doporučuje použít všeobecné podmínky pro dodávky společnosti Orgalime General Conditions for Supply (S2012) a Supply and Erection (SE01). Informace naleznete zde: www.orgalime.org.
Všeobecné obchodní podmínky SKF CZ, a.s.
1. Preambule: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují a jsou závazné pro každou nabídku předloženou společností SKF CZ, a.s. (dále jen „prodávající“), pro každou objednávku potvrzenou závazně prodávajícím a pro každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, pokud prodávající a kupující nesjednají samostatným ujednáním v písemné smlouvě výslovně jinak. Písemná forma smlouvy je podmínkou platnosti jakékoli modifikace těchto Podmínek, byť i jen nepodstatné. Kdekoli je v textu Podmínek použito termínu „písemně“, má se za to, že se jedná o smlouvu podepsanou oběma smluvními stranami, nebo dokument odeslaný poštou či faxem, nebo zaslaný do datové schránky s ověřeným elektronickým podpisem. Dokumenty odeslané v elektronické podobě musí být pro svoji platnost následně doplněny též o písemné vyhotovení.

2. Výkresy, dokumentace a know-how: Výkresy, modely, technická dokumentace a veškeré jiné technické informace předané kupujícímu z důvodu dodání výrobku (dále jen „výrobek“), zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu než montáži, rozběhu, provozu a údržbě výrobku. Dále nesmí být ani kopírovány, reprodukovány, dále předávány, nebo s nimi nesmí být jiným způsobem seznámena třetí strana bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující i prodávající jsou současně povinni vzájemně respektovat své know-how, patenty, ochranné známky a veškerá další obdobná práva. Uvedené povinnosti platí i po ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Konstrukce výrobku: Prodávající si vyhrazuje právo provést bez předchozího oznámení takové změny konstrukce výrobku, které neovlivní obvyklé nebo smluvené funkce a vlastnosti výrobku.

4. Výroba výrobku podle specifikace kupujícího: V případech, kdy prodávající vyrábí podle specifikace kupujícího a následně bude proti prodávajícímu vznesena reklamace třetí strany na porušení jejího patentu, nebo jiných práv duševního vlastnictví, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu veškerou škodu, která prodávajícímu vznikne v této souvislosti.

5. Dodání: Dodací podmínky jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem České republiky v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“). Dodávky jsou prodávajícím prováděny na jeho náklad do logistického centra v České republice, nesjednají-li si smluvní strany v kupní smlouvě výslovně jinak.

6. Balení: Náklady za obaly jsou, s výjimkou obalů vratných, zahrnuty v ceně výrobku.

7. Ceny: Prodávající je oprávněn upravit cenu výrobku (zboží) uvedenou v potvrzení objednávky nebo v kupní smlouvě podle doby uskutečnění této dodávky, a to v souladu s provedenými úpravami všeobecného ceníku prodávajícího, pokud ke změnám ceníku dojde do doby uskutečnění dodávky, a to za podmínky, že nárůst nebo snížení sjednaných cen bude představovat 3 % a více z ceny výrobku. Cena uvedená prodávajícím se rozumí včetně standardního obalu a včetně případného cla a dovozní přirážky, avšak bez příslušné zákonné sazby DPH, jež bude platná dni uskutečnění zdanitelného plnění, bez nákladů na montáž a bez dalších poplatků. Pokud dojde ke kurzovým změnám EUR/CZK v době mezi potvrzením závazné objednávky kupujícího nebo uzavřením kupní smlouvy a dodávkou výrobků, kde změna kurzu způsobí změnu o 3 % a více u ceny výrobku, je prodávající oprávněn cenu výrobku odpovídajícím způsobem zvýšit nebo snížit.

8. Platby: Platby budou provedeny připsáním na bankovní účet prodávajícího do 30 dnů ode dne doručení faktury prodávajícího. Pokud kupující v uvedené době nezaplatí, je v prodlení a prodávajícímu vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky až do zaplacení, nejvýše však do 10 % z neuhrazené platby. Právo prodávajícího na náhradu škody, a to až do výše 25 % z hodnoty příslušné neuhrazené platby, ke které se váže vzniklá škoda, není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Platby jsou prováděny bez dalších slev a kompenzací. Příkaz k úhradě nebo jiný druh potvrzení splnění závazku se nepovažuje za platbu, zaplacením se rozumí výhradně připsání předmětné částky na účet prodávajícího. Pokud je kupující v prodlení delším než dva (2) měsíce po datu splatnosti, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným kupujícímu. Prodávající má v takovém případě nárok na náhradu veškeré škody, která mu v této souvislosti vznikla.

9. Výhrada vlastnického práva: Každý dodaný výrobek, a to včetně jeho obalu, zůstává ve vlastnictví prodávajícího, a to až do okamžiku úplného zaplacení jeho kupní ceny kupujícím. Prodávající je oprávněn vyžádat si u kupujícího uzavření kupní smlouvy v písemné formě a s dalšími náležitostmi dle § 2134 NOZ.

10. Dodací lhůta a prodlení prodávajícího: Dodací lhůta je počítána ode dne, kdy prodávající závazně potvrdí objednávku, nebo uzavře písemnou kupní smlouvu. Pokud prodávající předpokládá, že nebude schopen výrobek dodat v dodací lhůtě, musí o této skutečnosti kupujícího bezodkladně písemně informovat, přičemž v informaci uvede důvod a předpokládanou lhůtu, kdy lze dodávku očekávat. Pokud prodávající oznamovací povinnost nesplní, vzniká kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty výrobků, s jejichž včasným dodáním se prodávající dostane do prodlení, denně, až do řádného dodání, nejvýše však do 10 % z hodnoty zpožděné dodávky. Právo kupujícího na náhradu škody, a to až do výše 25 % z hodnoty příslušné dodávky v prodlení, není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. V případě zpoždění dodávky převyšujícího dva (2) měsíce a z důvodů, jež jsou výhradně na straně prodávajícího, je kupující oprávněn písemným oznámením doručeným prodávajícímu odstoupit od smlouvy, a to pouze v té části, které se zpoždění týká. Prodávající, který včas oznámil kupujícímu, že se dodání výrobku ve sjednané dodací lhůtě stalo nemožným, tj. splnil svojí oznamovací povinnost dle § 2902 NOZ, nenese vůči kupujícímu odpovědnost za škodu, které mohl kupující včasnými opatřeními zabránit.

11. Prodlení kupujícího: Pokud dojde ke zpoždění dodávky, nebo části dodávky, z důvodu konání nebo opomenutí na straně kupujícího, dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena vzhledem ke všem okolnostem. V takovém případě vzniká kupujícímu povinnost ihned o této skutečnosti písemně uvědomit prodávajícího s uvedením důvodu a pokud možno specifikovaným novým termínem převzetí. Nesjednají-li kupující s prodávajícím jinak a nejde-li o případ dle článku 18. Podmínek, platí, že pokud nedojde k dodání výrobku z důvodu na straně kupujícího ke sjednanému datu, je kupující povinen provést úplnou platbu za dodání, jako by výrobek byl dodán. Prodávající po přijetí platby zajistí odpovídající skladování výrobků na nebezpečí a náklady kupujícího, kde na požádání a na náklad kupujícího zajistí prodávající též pojištění výrobků. Pokud kupující z jakéhokoli důvodu, za který prodávající nenese odpovědnost, nepřevezme výrobek v dohodnuté době, a jeho zpoždění přesahuje třicet (30) dní a kupujícím nebyla provedena úhrada ceny výrobků, je prodávající oprávněn písemným oznámením odstoupit od smlouvy a nárokovat na kupujícím náhradu škody, jež mu vznikla následkem prodlení kupujícího a nárokovat vrácení již dodaných výrobků z titulu výhrady vlastnického práva.

12. Nebezpečí škody na výrobku: Nebezpečí škody na výrobku (tj. na zboží) přechází na kupujícího dle ustanovení § 2121 a násl. občanského zákoníku.

13. Záruka: Prodávající poskytuje na výrobky záruku za jakost, a to po dobu dvanácti (12) měsíců ode dne jejich předání, nebo od okamžiku, kdy kupující odmítne výrobek převzít. Po dobu trvání záruky bude mít výrobek obvyklé vlastnosti a bude použitelný k obvyklému účelu, nebyl-li tento výslovně sjednán v kupní smlouvě. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu výrobku po přechodu nebezpečí škody způsobila vnější událost, pokud nebyly dodrženy pokyny k použití, instalaci nebo údržbě výrobku, nebo pokud byly prováděny změny na výrobku, jeho úpravy nebo neodborné opravy. Záruka se nevztahuje ani na běžné opotřebení výrobku, nebo běžené opotřebení jeho spotřebního dílu, jehož životnost je kratší než doba záruky k výrobku.

14. Odpovědnost za vady: Prodávající bezplatně přednostně opraví nebo v případě nutnosti vymění dodané výrobky nebo jejich části, které se následkem chybného materiálu nebo výroby staly nepoužitelnými, byly-li tyto výrobky vadné již v okamžiku jejich dodání a pokud kupující řádně písemně oznámil vadu výrobku včas v souladu s § 2112 NOZ a dále za předpokladu, že nepoužitelné výrobky nebo jejich části jsou bez nákladů prodávajícího a na nebezpečí kupujícího předány k přezkoumání a případné opravě nebo výměně, nejpozději však u skrytých vad do dvacetičtyř (24) měsíců ode dne dodání (odevzdání) výrobku. Prodávající nenese závazek náhrady přímé nebo nepřímé škody z důvodu vady výrobku, pokud jde o škody vzniklé na základě vady způsobené výrobku jeho nesprávným používáním, nebo okolnostmi výrobku nebezpečnými, jež vznikly po přechodu nebezpečí škody na kupujícího. To se týká např. vad zapříčiněných nedostatečnou či chybnou údržbou nebo nesprávnou montáží do dílů kupujícího, změn provedených bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, oprav nesprávně provedených kupujícím, normálním opotřebením nebo znehodnocením výrobku. I v případě, kdy prodávající spolupracoval s kupujícím při výběru a konstrukci výrobku, nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu vzniklou z důvodu výběru výrobku nebo konstrukce výrobku, pokud se kupující s prodávajícím písemně a předem výslovně nedohodnou, že prodávající nese odpovědnost v tomto smyslu.

15. Reklamační řízení: Kupující je povinen uplatnit písemnou reklamaci vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu výrobku mohl při dostatečné péči zjistit. Písemná reklamace musí obsahovat popis projevu vady. Pokud je důvod k domněnce, že vada výrobku způsobí škodu, reklamace musí být uplatněna ihned. Jestliže kupující neuplatní reklamaci řádně a včas, povinnost prodávajícího odstranit vady zaniká. Pokud kupující reklamoval vady a šetřením prodávajícího je následně zjištěno, že se nejedná o vady, za které je prodávající odpovědný, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu všech nákladů reklamací mu způsobených. Kupující na vlastní náklady zajistí v rozsahu, který je nutný k opravě vady, demontáž a opětovnou montáž jiného zařízení, než je výrobek. Reklamace kupujícího musí být prodávajícím vyřízena jejím přijetím a poskytnutím náhrady, nebo odmítnutím a vyúčtováním nákladů nejdéle do třiceti (30) dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Pokud prodávající v uvedené době nesplní své povinnosti při odstranění vady, může jej kupující vyzvat písemným oznámením s určením konečné lhůty. Pokud prodávající nesplní své povinnosti při odstranění vady ani v této konečné lhůtě, je kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

16. Odpovědnost za vlastnosti výrobku, které způsobují poškození, náhrada škody: Prodávající nese odpovědnost za zranění osoby způsobené výrobkem pouze tehdy, je–li prokazatelné, že zranění bylo způsobeno záměrně nebo hrubou nedbalostí zástupce nebo pracovníka prodávajícího. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené výrobkem na movitém nebo nemovitém majetku z důvodu nesprávného použití výrobku. Prodávající není za žádných okolností odpovědný za nepřímé škody zapříčiněné vlastnostmi výrobku, způsobujícími poškození. Náhrada veškeré škody způsobené vadou výrobku je omezena do výše 25 % z hodnoty příslušné dodávky výrobků, se kterou je spojena vzniklá škoda. Kupující je povinen omezit odpovědnost prodávajícího za výrobek vůči třetím osobám a majetku do stejné míry, jak je vymezeno v tomto článku Podmínek.

17. Platební neschopnost kupujícího: V případě, kdy prodávající nabude důvodnou domněnku, že kupující nesplní platební podmínky, je prodávající oprávněn vyžádat si bankovní záruku, nebo jinou formu zajištění, schválenou prodávajícím, pozastavit dodávku výrobků, nebo odstoupit písemným oznámením od smlouvy.

18. Vyšší moc: Pokud následkem stávky nebo jiných okolností vyšší moci (vis maior), jež jsou mimo působnost stran (např. požár, válka, protivládní povstání či nepokoje, povstání, státní převrat, epidemie, teroristické útoky, rozsáhlé výpadky činnosti z důvodu živelních pohrom, nedostatečné nebo nesprávné dodávky od subdodavatele z důvodů zde uvedených, embarga, nebo nedostatku surovin, vody či energie), je možnost prodávajícího splnit dodávku, nebo možnost kupujícího dodávku přijmout, objektivně podstatně snížena, je druhá smluvní strana oprávněna posunout dodávku o dobu, po kterou tyto okolnosti stranám podstatně zhoršují možnost jednání dle smlouvy. Pokud tato doba překročí dobu šesti (6) měsíců, jsou smluvní strany oprávněny písemným oznámením odstoupit částečně nebo úplně od smlouvy s ohledem na dodávky, které měly v této době proběhnout. Okolnosti podle uvedeného ustanovení zprošťují jimi dotčenou stranu odpovědnosti pouze tehdy, nemohl–li být jejich vliv objektivně včas předvídán. Pokud je takový důvod na straně kupujícího, nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním a ochranou výrobků.

19. Další podmínky pro uzavření kupní smlouvy:

a)prodávající si vyhrazuje, že v případě jakékoli změny provedené kupujícím v prodávajícím předložené nabídce a/nebo v případě jakékoli odchylky od nabídky, a to i nepodstatné, nebo v případě jakéhokoli dodatku, výhrady či omezení k nabídce, není kupní smlouva uzavřena, nepotvrdí-li takovouto novou nabídku prodávající bez odkladu zpět písemně kupujícímu. Tímto se pro smluvní vztahy dle těchto Podmínek vylučuje použití § 1740 odst. 3 NOZ;

b)vylučuje se odpovědnost za škodu vzniklou druhé smluvní straně v souvislosti s vyjednáváním obsahu kupní smlouvy, tj. na kupní smlouvy uzavírané dle těchto Podmínek se nevztahuje právní úprava použitá v § 1729 NOZ;

c)tyto Podmínky mají přednost před ustanoveními občanského zákoníku a před obchodními zvyklostmi, přičemž přednost před obchodními zvyklostmi mají i ta ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující charakter;

d)veškeré změny všech uzavřených smluvních ujednání mezi smluvními stranami jsou přípustné výhradě v písemné formě;

e)na kupní smlouvy uzavírané dle těchto Podmínek se nevztahuje právní úprava obsažená v § 1799 a § 1800 NOZ.

20. Rozhodné právo a rozhodování sporů: Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí zejména ustanoveními NOZ, případně prováděcími předpisy České republiky. Veškeré spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou s konečnou platností rozhodnuty před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

21. Vyhotovení a účinnost Podmínek: Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti SKF CZ, a.s. jsou účinné ode dne 11.3.2014 a jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce, přičemž pro výklad jejich obsahu je závazné jejich české znění.

SKF CZ, a.s. General Trade Terms

1. Preamble: These General Business Terms and Conditions (hereinafter referred to as the “Terms and Conditions”) shall apply to and shall be binding on each offer submitted by SKF CZ, a.s. (hereinafter referred to as the “Seller”), on each order confirmed, with binding effect, by the Seller, and on each purchase agreement entered into between the Seller and the Buyer, unless the Seller and the Buyer expressly agree otherwise in a separate arrangement within a written agreement. A written agreement shall be a prerequisite for the validity of any modification hereof, even if only minor. If the phrase “in writing” is used anywhere in the text hereof, it shall mean an agreement signed by both Parties to the Agreement or a document sent by post or fax, or sent to the data box with a certified electronic signature. In order to be valid, documents sent in electronic form must be subsequently supplemented with a written copy.

2. Drawings, documentation and know-how: Any drawings, models, technical documentation and any other technical information given to the Buyer by reason of delivery of the product (hereinafter referred to as the “Product”) shall remain the property of the Seller, and may not be used for any purpose other than assembly, start-up, operation and maintenance of the Product. In addition, they may not be copied, reproduced, further distributed and otherwise disclosed to any third party without the prior written consent of the Seller. The Buyer and the Seller must also respect each other’s know-how, patents, trademarks and any other rights of similar nature. These obligations shall apply even after the termination of the contractual relationship between the Seller and the Buyer.

3. Product design: The Seller reserves the right to perform, without prior notification, such changes to the product design that will not affect the usual or agreed functions and characteristics of the Product.

4. Manufacture of the Product according to the Buyer’s specifications: In the event that the Seller manufactures the Product according to the Buyer’s specifications and, subsequently, a claim of a third party is raised against the Seller for infringement of the third party’s patent or other intellectual property rights, the Buyer undertakes to compensate the Seller for any damage incurred by the Seller in this regard.

5. Delivery: Delivery terms shall be laid down in accordance with Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code of the Czech Republic, as amended (hereinafter referred to as the “Civil Code” or “New Civil Code”). Shipments shall be delivered by the Seller at the Seller’s expense to a logistics centre in the Czech Republic, unless the Parties to the Agreement expressly agree otherwise in the purchase agreement.

6. Packaging: The cost of packaging, with the exception of returnable packaging, shall be included in the price.

7. Prices: The Seller may adjust the price of the Product (goods) specified in the order confirmation, or in the purchase agreement, based on the time when the delivery is performed, in accordance with the changes to the Seller’s price list, if the changes occur by the time of delivery, provided that any increase or decrease in the agreed price will be 3% or more of the price of the Product. The price indicated by the Seller shall mean a price including standard packaging and any customs and import surcharges, but without the relevant statutory rate of VAT valid at the date of the chargeable event, without installation costs and additional charges. In the event of any changes in the EUR/CZK exchange rate at the period of time between the confirmation of the binding order of the Buyer or the conclusion of the purchase agreement and delivery of products, where the change in the exchange rate causes a change of 3% or more of the price of the Product, the Seller may increase or decrease the price of the Product accordingly.

8. Payments: Any payments shall be made by crediting the bank account of the Seller within 30 days of the delivery of the Seller’s invoice. If the Buyer fails to make a payment within the specified period of time, it shall be considered as default in payment, and the Seller shall be entitled to a penalty of 0.05% per day of the amount due until paid, but not exceeding 10% of the outstanding payment. The provisions of the contractual penalty shall not affect the Seller’s right to compensation up to 25% of the relevant outstanding payment connected with the damage incurred. Payments shall be made without further reductions and compensations. Payment orders or any other type of evidence of the fulfillment of the obligation shall not be considered as the payment itself; “payment” shall only mean the act of creditting the relevant amount to the account of the Seller. In the event that the Buyer is in arrears for more than two (2) months after the due date, the Seller may terminate the agreement by a written notice delivered to the Buyer. In such cases, the Seller shall be entitled to compensation for any damage incurred in this regard.

9. Reservation of property right: Each delivered Product, including its packaging, shall remain the property of the Seller up to the moment of full payment of the purchase price by the Buyer. The Seller may require the Buyer to enter into the purchase agreement in writing, including other requirements pursuant to Section 2134 of the New Civil Code.

10. Delivery time and delays of the Seller: Delivery time shall be calculated from the date on which the Seller confirms, with binding effect, the order or enters into a written purchase agreement. If the Seller assumes that it will not be able to deliver the Product within the delivery period, it must inform the Buyer without delay of this fact in writing, specifying the reasons and the time when the delivery can be expected. If the Seller fails to comply with the reporting obligation, the Buyer shall be entitled to a contractual penalty amounting to 0.05% of the value of the Products not delivered in time by the Seller per day until the proper delivery, but not exceeding 10% of the value of the delayed shipment. The provision of the contractual penalty shall not affect the Buyer’s right to compensation up to 25% of the value of the delayed shipment. In the event of delayed delivery in excess of two (2) months, and for reasons that are entirely on the part of the Seller, the Buyer may terminate the agreement by a written notice delivered to the Seller, but only in the section to which the delay is related. If the Seller announced to the Buyer in time that the delivery of the Product within the agreed delivery period became impossible, i.e. the Seller has fulfilled its reporting obligation under Section 2902 of the New Civil Code, it shall not be held liable, with respect to the Buyer, for any damage which the Buyer could have prevented using timely measures.

11. Delay of the Buyer: In the event of delay in delivery of a shipment, or any part thereof, due to an act or failure to act on the part of the Buyer, the delivery period may be extended as appropriate, depending on all of the circumstances. In such cases, the Buyer must immediately inform the Seller of this fact in writing, stating the reason and, if possible, a new date of acceptance. Unless the Buyer and the Seller agree otherwise, and unless it is a case under Article 18 hereof, it shall apply that if the Product is not delivered due to a reason on the part of the Buyer on the agreed date, the Buyer must make full payment for delivery, as if the Product has been delivered. Having received the payment, the Seller shall ensure adequate storage of the Products at the risk and expense of the Buyer; at the request and expense of the Buyer, the Seller shall also ensure insurance of the Products. If the Buyer, for any reason for which the Seller is not responsible, fails to accept the Product within the agreed period of time, its delay exceeds thirty (30) days, and the Buyer has not made payment of the price of the Products, the Seller may terminate the agreement in writing and claim compensation from the Buyer for any damage that the Seller has incurred as a result of the Buyer’s delay in payment, and claim back all of the Products delivered, based on reservation of rights.

12. Risk of damage to the Product: Under Section 2121 et seq. of the Civil Code, risk of damage to the Product (i.e. to goods) shall be transferred to the Buyer.

13. Warranty: The Seller shall provide its Products with quality warranty for a period of twelve (12) months from the date of delivery or from the moment when the Buyer refuses to accept the Product. During the warranty period, the Product shall have usual characteristics and shall be usable for the usual purpose, except for cases where the purpose has been expressly agreed in the purchase agreement. The Buyer shall not be entitled to warranty rights if the defect of the Product after the transfer of the risk of damage is caused by any external event, if the instructions for use, installation or maintenance of the Product were not followed, or if changes, modifications or improper repairs of the Product were made. The warranty shall neither apply to normal wear and tear nor to wear and tear of any consumer part thereof whose life is shorter than the warranty period of the Product.

14. Liability for defects: The Seller shall urgently, free of charge, repair or, if necessary, replace the delivered Products or parts thereof which, as a result of faulty materials or production, become unusable, if such Products were defective at the time of delivery and if the Buyer properly announced the defect of the Product in a timely manner, in accordance with Section 2112 of the New Civil Code, and provided that the unusable Products or parts thereof are handed over for review and possible repair or replacement without cost incurred by the Seller and at the Buyer’s own risk, in the event of hidden defects no later than twenty-four (24) months from the date of delivery (handover) of the Product. The Seller shall not be held liable for compensation of direct or indirect damages due to any defect of the Product in the event of damages arising out of defects caused by misuse of the Product or by circumstances dangerous to the Product that arose after the transfer of risk of damage to the Buyer. This shall apply, for example, to defects caused by insufficient or incorrect maintenance or improper installation using components of the Buyer, changes made without the prior written consent of the Seller, repairs improperly performed by the Buyer, normal wear and tear, or destruction of the Product. Even in cases where the Seller has cooperated with the Buyer in the selection and design of the Product, the Seller shall not be held liable for damages incurred due to the selection of the Product or the design of the Product, unless the Buyer and the Seller expressly agree in writing and in advance that the Seller shall be held liable in this regard.

15. Complaint procedure: The Buyer must lodge a written complaint about the defect to the Seller without undue delay after the Buyer, based on sufficient care, could determine the defect of the Product. The written complaint must contain a description of the manifestation of the defect. If there is a reason to believe that the defect might cause damage, the complaint must be applied immediately. If the Buyer fails to apply a complaint properly and in time, the Seller’s obligation to remove defects shall expire. If the Buyer lodges a complaint about any defects and, based on the Seller’s investigation, it is subsequently found that these are not defects for which the Seller could be held liable, the Seller shall be entitled to compensation of any and all expenses incurred as a result of the complaint. The Buyer, at its own expense, shall ensure disassembly and reassembly of a device other than the Product to the extent necessary to repair the defects. The Buyer’s complaint must be settled by the Seller, i.e. the Seller must either accept the complaint and provide compensation, or reject the complaint and account for the costs incurred, no later than thirty (30) days from the date of proper lodging of the complaint. If the Seller fails to meet its obligations in removing the defect within the specified period of time, the Buyer may require the Seller to do so by a written notice specifying the final deadline. If the Seller fails to meet its obligations in removing the defect even within this final period of time, the Buyer may remove the defect by itself, or via a third party, at the expense of the Seller.

16. Responsibility for the properties of the Product that might cause damage; compensation for damage: The Seller shall only be held liable for personal injury caused by the Product if it is provable that the injury was caused intentionally or as a result of gross negligence of any representative or employee of the Seller. The Seller shall assume no liability for damages caused by the Product to movable or immovable property due to misuse of the Product. Under no circumstances shall the Seller be held liable for any indirected damage caused by the properties of the Product causing the damage. The compensation for any damage caused by any defect of the Product shall be limited to 25% of the value of the shipment of the Products with which the damage is connected. The Buyer must limit the Seller’s liability for the Product with respect to third parties and property to the same extent as defined in this article hereof.

17. Insolvency of the Buyer: In the event that the Seller reasonably assumes that the Buyer will fail to comply with the terms of payment, the Seller may request a bank guarantee or any other form of security approved by the Seller, suspend the delivery of Products, or terminate the agreement in writing.

18. Force majeure: If, due to strikes or other circumstances of force majeure (vis maior) which are outside the scope of the Parties to the Agreement (e.g. fire, war, anti-government insurrection or riots, uprising, coup, epidemics, terrorist attacks, large-scale outages of operation due to natural disasters, insufficient or incorrect delivery from subcontractors for the reasons listed herein, embargoes or shortages of raw materials, water and energy), the possibility of the Seller to perform delivery or the possibility of the Buyer to accept the shipment is, objectively, substantially reduced, the other Party to the Agreement may postpone the delivery by the period of time during which these circumstances substantially limit the possibility of the Parties to the Agreement to act under the agreement. If this period of time exceeds six (6) months, the Parties to the Agreement may partially or completely terminate the agreement with regard to the shipments that were to be delivered during this period of time. Under this provision, circumstances shall only relieve the Party to the Agreement of its liability if their influence could not be objectively foreseen in time. If such a reason is on the part of the Buyer, the Buyer shall reimburse the costs incurred by the Seller in connection with the provision and protection of the Products.

19. Other conditions for conclusion of the purchase agreement:

a)The Seller reserves the right that in the event of any changes made by the Buyer to the offer submitted by the Seller and/or in the event of any deviation from the offer, even insignificant, or in the event of any appendix, reservation or restriction concerning the offer, the purchase agreement shall not be concluded if such a new offer is not confirmed to the Buyer by the Seller, without delay, in writing. With respect to contractual relations hereunder, this provision shall exclude the application of Section 1740 (3) of the New Civil Code.

b)Any liability for damages incurred by the other Party to the Agreement in connection with negotiation concerning the content of the purchase agreement shall be excluded, i.e. the legal regulations contained in Section 1729 of the New Civil Code shall not apply to purchase agreements concluded hereunder.

c)These Terms and Conditions shall take precedence over the provisions of the Civil Code and over business practice; even those provisions of the Civil Code that are of non-compulsory nature shall take precedence over business practice.

d)Any changes to the contractual arrangements of the Parties to the Agreement may only be made in writing.

e)The legal regulations contained in Sections 1799 and 1800 of the New Civil Code shall not apply to purchase agreements concluded hereunder.

20. Governing law and dispute resolution: Contractual relations between the Buyer and the Seller shall be particularly subject to the provisions of the New Civil Code or, as the case may be, to implementing regulations of the Czech Republic. All disputes arising from the contractual relations between the Seller and the Buyer shall be finally decided before the court of the Czech Republic having the subject-matter and local competence.

21. Language and effectiveness of the Terms and Conditions: These General Business Terms and Conditions of SKF CZ, a.s., shall be effective as of 11 March 2014, and shall be written in Czech and English; when interpreting their content, the Czech version shall be binding.

Všeobecné podmínky pro poskytování technické pomoci a poradenství

Jakákoli technická pomoc nebo poradenství poskytované skupinou SKF, ať už v písemné nebo orální formě, se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování technické pomoci a poradenství společnosti SKF, které si můžete prohlédnout pomocí níže uvedeného odkazu.
SKF logo