Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kodex chování

Ve více než 130 zemích v rámci celé naší organizace klade SKF při veškerých obchodních aktivitách důraz na co největší hospodárnost, sociální stránku a odpovědnost. Způsob provádění a koordinace je podrobněji popisován v Kodexu chování.

Kodex chování SKF zdůrazňuje, jakým způsobem uplatňujeme naše základní hodnoty – vysokou míru etiky, posilování schopností, otevřenost a týmovou spolupráci – ve všech čtyřech oblastech odpovědnosti:

• vůči zákazníkům, distributorům a dodavatelům
• vůči zaměstnancům
• vůči společnosti
• vůči akcionářům

Naše odpovědnost vůči zákazníkům, distributorům a dodavatelům zahrnuje otázky jako je obchodní etika, volný a spravedlivý obchod a etické chování vůči konkurenci. Obsahuje rovněž jasné směrnice, jakým způsobem máme postupovat při zajišťování transparentnosti a otevřenosti.

Ve vztahu k našim zaměstnancům řeší Kodex chování základní otázky v oblasti zdraví a bezpečnosti a dále, jakým způsobem by měla být v rámci naší organizace uplatňována hlediska odlišnosti a rovnosti a pracovně-právní zákony.

Problematikou životního prostředí, udržitelným rozvojem, vztahy v rámci společnosti a stanovováním společenských důsledků naší činnosti se zabývá ta část Kodexu chování, která je věnována naší odpovědnosti vůči společnosti.

V neposlední řadě je Kodex chování zaměřen na naše akcionáře a na způsoby, jakým zajistíme jejich dobrou informovanost a jak splníme rozdílné zákonné požadavky akciových trhů v jednotlivých zemích světa. Tato část rovněž uvádí jasné informace o zásadách skupiny SKF v otázce zachování politické nestrannosti.

SKF Ethics and compliance reporting line

SKF logo