Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zásady skupiny SKF v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

Společnost SKF usiluje o standardy světové třídy v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Je odpovědností každého z nás soustavně zlepšovat sou výkonnost, abychom tohoto cíle dosáhli. Budeme předcházet pracovním úrazům a znečišťování pracovišť, podporovat zdraví a blahobyt zaměstnanců a snižovat dopad svých činností na životní prostředí včetně úspor energií.

Budeme:

  1. přikládat nejvyšší důležitost ochraně zdraví a bezpečnosti všech zaměstnanců; 
  2. považovat platné zákony, předpisy a další závazky společnosti SKF za minimální požadavky;
  3. proaktivně posuzovat rizika pro zdraví a bezpečnost, dopady na životní prostředí a spotřebu energií; systematicky definovat, dokumentovat a zavádět plány na zlepšování;
  4. zajišťovat dobře navržená a atraktivní pracoviště a provozy; 
  5. využívat osvědčené technologické a řídicí postupy související s ochranou zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (EHS) pro zlepšení v této oblasti, včetně nákupu a návrhu účinného vybavení a služeb;
  6. vyvíjet a nabízet výrobky a služby, které zákazníkům přinášejí výhody v oblasti EHS po celou dobu svého životního cyklu; 
  7. požadovat od dodavatelů a subdodavatelů, aby se řídili principy těchto zásad; 
  8. definovat cíle a zajišťovat prostředky, informace, školení a pozornost vedení za účelem dodržování těchto zásad; 
  9. sledovat a dokumentovat výkonnost v oblasti EHS a dodržování těchto zásad a sdílet získané informace přehledným a transparentním způsobem se zaměstnanci, správními orgány a dalšími zainteresovanými stranami;
  10. analyzovat dopady všech obchodních rozhodnutí z hlediska EHS.
Všichni zaměstnanci společnosti SKF jsou povinni tyto zásady skupiny přijmout za své a jednat v souladu s nimi.
SKF logo