Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provedení a varianty

Standardní sortiment SKF

 • ložiska řady 72 B(E) a 73 B(E) se stykovým úhlem 40° (obr. 1)
 • některé velikosti řady 70 B
 • ložiska s těsněním:
  • řady 72 B(E) (15 ≤ d ≤ 55 mm)
  • řady 73 B(E) (12 ≤ d ≤ 50 mm)
 • ložiska řady 72 AC se stykovým úhlem 25° (15 ≤ d ≤ 70 mm)
 • ložiska řady 73 AC se stykovým úhlem 25° (17 ≤ d ≤ 70 mm)
 • některá větší ložiska s přírubovým vnějším kroužkem
 • palcová ložiska SKF (řady ALS a AMS)
Základní provedení ložisek
 • jsou určena pro souměrná uspořádání, kde se v každé poloze používá pouze jedno ložisko – nejsou vhodná pro montáž bezprostředně vedle sebe
 • mají Normální přesnost šířky ložiska a přesazení čel kroužků
 • mají různé výkonnostní charakteristiky ve srovnání s ložisky SKF Explorer
Univerzálně párovatelná ložiska
 • jsou k dispozici se stykovými úhly 25° a 40°
 • jsou určena pro montáž v sadách
 • mají úzké tolerance šířek a přesazení čel kroužků
 • lze rovněž použít místo ložisek základního provedení v uspořádáních s jednotlivými ložisky, protože se obvykle vyznačují vyšší přesností, zvýšenou únosností a možností vyšších otáček

Při montáži dvou ložisek těsně vedle sebe lze dosáhnout stanovené vnitřní vůle či předpětí nebo rovnoměrného rozdělení zatížení na obě ložiska bez použití vymezovacích podložek nebo podobných zařízení.

Univerzálně párovatelná ložiska nesou následující přídavná označení:

 • CA, CB, CC nebo G pro vnitřní vůli
 • GA, GB nebo GC pro předpětí

V objednávce je třeba uvést počet požadovaných jednotlivých ložisek, nikoli počet sad.

Montáž ve dvojici lze provést třemi způsoby:

Uspořádání do tandemu (obr. 2)
 • se používá tehdy, když je únosnost jediného ložiska nedostatečná
 • zajišťuje rovnoměrné rozdělení radiálního a axiálního zatížení
 • má rovnoběžné zatěžovací přímky
 • může přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru
  Pokud axiální zatížení působí v obou směrech, je třeba přidat třetí ložisko nastavené proti tandemu.
Uspořádání zády k sobě (do „O“) (obr. 3)
 • zajišťuje relativně tuhé uložení ložisek
 • mohou přenášet klopné momenty
 • má zatěžovací přímky, které se rozbíhají od osy ložiska
 • může přenášet axiální zatížení v obou směrech, avšak pouze jedním ložiskem v každém směru
Uspořádání čely k sobě (do „X“) (obr. 4)
 • je méně citlivé na nesouosost, ale současně méně tuhé než uspořádání zády k sobě (do „O“)
 • má spojnice stykových bodů, které se sbíhají vzhledem k ose ložiska
 • může přenášet axiální zatížení v obou směrech, avšak pouze jedním ložiskem v každém směru
Ložiska se stykovým úhlem 25° (řada AC)
 • mají geometrii oběžných drah optimalizovanou pro vysoké otáčky
 • mají sníženou citlivost na axiální zatížení a nesouosost; mohou přenášet dvakrát vyšší špičková zatížení před vznikem hranových napětí
 • jsou standardně vybavena optimalizovanou masivní mosaznou klecí
Ve srovnání s ložisky s kontaktním úhle 40° nabízejí výhody:
 • o 20 % vyšší mezní otáčky
 • vyšší radiální únosnost (výměnou za snížení axiální únosnosti)
 • zvýšená robustnost při použití ve funkci záložního ložiska v sadách s převládajícím zatížením v jednom směru
Ložiska s těsněním

SKF dodává jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady 72 B(E) a 73 B(E) s těsněním na obou stranách. Další informace jsou uvedeny v části Integrované těsnění.

Bezkontaktní těsnění (přídavné označení 2RZ, obr. 5)

 • nevytvářejí přídavný třecí moment
 • mají stejné mezní otáčky jako nezakrytá ložiska
 • vytvářejí extrémně úzkou spáru s osazením vnitřního kroužku
 • jsou vyrobena z nitrilkaučuku vyztuženého ocelovým plechem (s odolností proti oleji a opotřebení)
 • vytvářejí spolehlivý pozitivní kontakt se zápichem, ve kterém jsou uložena
Při provozu zakrytých ložisek za určitých podmínek, jako jsou velmi vysoké otáčky nebo vysoké teploty, se může mezi vnitřním kroužkem a krytem objevovat plastické mazivo. V uloženích, kde je takový únik maziva nežádoucí, je třeba přijmout vhodná opatření.

Plastická maziva pro ložiska s těsněním

Ložiska s těsněním na obou stranách jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a jsou prakticky bezúdržbová. Jsou standardně naplněna vysoce funkčním plastickým mazivem s polymočovinou (GXN, bez přídavného označení) → tabulka 1.

Dostupnost dalších plastických maziv je k dispozici na vyžádání.

Životnost plastického maziva zakrytých ložisek

 • je uváděna jako L10, tzn. jako doba, po jejímž uplynutí je 90 % ložisek stále ještě spolehlivě mazáno (diagram 1)
 • závisí na následujících okolnostech:
  • provozní teplota
  • součinitel ndm hodnota
  • součinitel výkonnosti plastického maziva (GPF) (tabulka 1)
Životnost plastického maziva platí pro následující provozní podmínky:
 • vodorovný hřídel
 • otáčení vnitřního kroužku
 • lehké zatížení (P ≤ 0,05 C)
 • provozní teplota uvnitř zelené teplotní zóny plastického maziva (tabulka 1)
 • stacionární stroje
 • nízké úrovně vibrací

Pokud se provozní podmínky liší, jak je uvedeno níže, je třeba životnost plastického maziva získanou z grafu upravit:

 • svislé hřídele → 50 % získané hodnoty
 • vyšší zatížení (P > 0,05 C) → použijte redukční součinitel (tabulka 2)
Klece

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF jsou vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 3. Modernizovaná masivní mosazná klec (přídavné označení M) se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 • optimalizovaná geometrie vybrání klece
 • menší průřez a nižší hmotnost
 • větší pevnost materiálu s nižším obsahem olova

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo