Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení

Další
informace
Požadované minimální zatížení
Minimální axiální zatížení pro jednotlivá ložiska a dvojice ložisek uspořádané do tandemu:

Minimální radiální zatížení pro dvojice ložisek uspořádané zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“):Provedení výpočtů
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P
Jednotlivá ložiska a dvojice ložisek uspořádané do tandemu:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

Při určování axiálního zatížení Fapoužijte popis uvedený v části Výpočet axiálního zatížení působícího na jednotlivá ložiska nebo ložiska párovaná do tandemu.

Dvojice ložisek uspořádané zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“):

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní statické zatížení

Jednotlivá ložiska a dvojice ložisek uspořádané do tandemu:

P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

Při určování axiálního zatížení Fapoužijte popis uvedený v části Výpočet axiálního zatížení působícího na jednotlivá ložiska nebo ložiska párovaná do tandemu.

Dvojice ložisek uspořádané zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“):

P0 = Fr + Y0 Fa

Výpočet axiálního zatížení působícího na jednotlivá ložiska nebo ložiska montovaná ve dvojicích do tandemu

Jestliže na kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem působí radiální zatížení, je přenášeno z jedné oběžné dráhy na druhou pod určitým úhlem vzhledem k ose ložiska a v ložisku vyvolává vnitřní axiální zatížení. To je třeba zvážit při výpočtu ekvivalentního zatížení ložisek v nastavovaných uspořádáních využívajících dvě jednotlivá ložiska a/nebo dvojice ložisek párovaných do tandemu.

Vztahy (tabulka 1) jsou platné pro ložiska se stejnými stykovými úhly, která jsou nastavena proti sobě s téměř nulovou vůlí, ale bez jakéhokoli předpětí. V tabulce působí na ložisko A radiální síla FrA rA a na ložisko B radiální síla FrB. Obě síly FrA a FrB jsou vždy považovány za kladné, i když působí v opačném směru, než je zakresleno na obrázcích. Radiální zatížení působí ve středech zatížení ložisek (vzdálenost a viz tabulková část).

Tyto výpočty lze snadno provést pomocí online výpočetních nástrojů SKF. U ložisek s nastavovanou vůlí nebo předpětím nebo v případě použití ložisek s různými stykovými úhly jsou vztahy složitější. Příslušné výpočty lze provést pomocí platformy SKF SimPro (SKF SimPro Quick).
Únosnost dvojic ložisek

Hodnoty únosnosti a mezního únavového zatížení uvedené v tabulkové části platí pro jednotlivá ložiska. Pro ložiska montovaná bezprostředně vedle sebe platí následující hodnoty:

 • základní dynamická únosnost pro standardní ložiska v libovolném uspořádání a ložiska SKF Explorer montovaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“)
  C = 1,62 Cjednotlivé ložisko

 • základní dynamická únosnost ložisek SKF Explorer montovaných do tandemu
  C = 2 Cjednotlivé ložisko

 • základní statická únosnost
  C0 = 2 C0jednotlivé ložisko

 • mezní únavové zatížení
  Pu = 2 Pu jednotlivé ložisko

Symboly

A
součinitel minimálního axiálního zatížení (→ tabulková část)
dmstřední průměr ložiska [mm]

= 0,5 (d + D)

evýpočtový součinitel (→ tabulková část)
Faaxiální zatížení [kN]
Famminimální axiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frmminimální radiální zatížení [kN]
krsoučinitel minimálního radiálního zatížení (→ tabulková část)
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
X, Y0, Y1, Y2výpočtové součinitele (→ tabulková část)
νskutečná provozní viskozita maziva [mm2/s]
SKF logo