Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Únosnost

Stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD jsou navržena pro přenášení radiálních zatížení ve všech směrech a v poloze axiálně vodícího ložiska také pro axiální zatížení působící v obou směrech.
Přípustná radiální zatížení těles SBD závisí na ložisku, ložiskovém tělese a upevňovacích šroubech. Zatížení působící kolmo k opěrné ploše jsou omezena pouze ložiskem. Ložisková tělesa SBD musí být opřena celou plochou své dolní části.
Informace o základní únosnosti napínacích ložiskových těles THD vám poskytnou technicko-konzultační služby SKF.

Mezní zatížení a součinitele bezpečnosti

Směrné hodnoty mezních zatížení těles z tvárné litiny jsou uvedeny v tabulce 1. Pro získání přípustného zatížení tělesa je třeba hodnotu mezního zatížení vydělit součinitelem zvoleným na podle bezpečnostních požadavků. Ve všeobecném strojírenství se typicky používá součinitel bezpečnosti 6 (→ Základní únosnost).
Pro ložisková tělesa SBD z ocelolitiny je třeba hodnoty získané z tabulky 1 vynásobit součinitelem 1,25. Pro ložisková tělesa ze šedé litiny je třeba hodnoty vynásobit součinitelem 0,63.
Zatížení Pa je axiální mezní zatížení ložiskového tělesa. Když je použité ložisko namontováno na upínacím pouzdru, tak se musí zkontrolovat přípustné axiální zatížení pouzdra.

Přídavné podepření stojatých ložiskových těles SBD

Je-li těleso vystaveno zatížením působícím rovnoběžně s opěrnou plochou, může být nutné zajistit těleso zarážkou proti směru zatížení.
Pokud zatížení působí pod úhlem 55 až 120° nebo pokud je axiální zatížení větší než 5 % hodnoty P180° (tabulka 1), je třeba těleso zajistit zarážkou proti směru zatížení. Zarážka by měla být dostatečně pevná s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.
SKF logo