Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní únosnost

Základní únosnost ložiskového tělesa závisí na mnoha činitelích:
  • materiálu a provedení tělesa, a jsou-li použity, na pevnosti spojovacích šroubů
  • směru zatížení
  • pevnosti upevňovacích šroubů a opěrné konstrukce
  • stavu opěrné plochy
Pro většinu ložiskových těles SKF uvádí meze statického zatížení tělesa, a to v podobě mezních nebo bezpečných zatížení. Když nejsou hodnoty uvedeny, tak základní únosnost tělesa je vyšší než základní únosnost ložiska.
Mezní zatížení lze použít k výpočtu přípustného zatížení s použitím zvoleného součinitele bezpečnosti. Bezpečná zatížení již v sobě součinitel bezpečnosti obsahují.
Zvláštní pozornost vyžadují dělená ložisková tělesa vystavená cyklickým zatížením nebo dynamické nevyváženosti. Za těchto podmínek je třeba pečlivě analyzovat pevnost spojovacích šroubů a horní části tělesa (P180°). Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Mezní zatížení

Pro většinu ložiskových těles SKF jsou směrné hodnoty mezních zatížení P uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků. Pro získání přípustného zatížení tělesa je třeba směrnou hodnotu vydělit součinitelem, který vychází z bezpečnostních požadavků a provozních podmínek aplikace. Ve všeobecném strojírenství se typicky používá součinitel bezpečnosti 6. Přípustné zatížení lze využívat pouze tehdy, je-li těleso správně namontováno a všechny šrouby jsou utaženy předepsanými momenty. U dělených těles je rovněž třeba zvážit pevnost spojovacích šroubů. Pro mez kluzu spojovacích šroubů je třeba použít minimální součinitel bezpečnosti 2.
Zatížení Pa je axiální mezní zatížení ložiskového tělesa. Pokud je použité ložisko namontováno na upínacím pouzdru, zkontrolujte přípustné axiální zatížení pouzdra (viz níže uvedená Axiální únosnost ložisek na upínacím pouzdru).

Bezpečná zatížení

V některých oblastech se místo mezních zatížení používají bezpečná zatížení. Tyto směrné hodnoty byly stanoveny na základě praktických zkušeností ze všeobecného strojírenství s ohledem na bezpečnost a pevnost v tahu použitých materiálů. Používají součinitel bezpečnost 5 s ohledem na lom tělesa a minimální součinitel bezpečnosti 2 s ohledem na mez kluzu spojovacích šroubů horní části tělesa (jsou-li použity). Bezpečná zatížení lze plně využívat pouze tehdy, je-li těleso správně namontováno a všechny šrouby jsou utaženy předepsanými momenty.

Axiální únosnost ložisek na upínacím pouzdru

Při použití ložiska na upínacím pouzdru na hladkém hřídeli je axiální únosnost omezena buď ložiskem, upínacím pouzdrem anebo tělesem.

Informace o axiální únosnosti ložisek jsou uvedeny v části Ložiska, ložiskové jednotky a tělesa. Pro upínací pouzdro je přípustné axiální zatížení, které bezpečně zamezuje prokluzování na hřídeli, určeno třením mezi hřídelem a pouzdrem. Je-li ložisko správně namontováno (→ skf.com/mount), lze přípustné axiální zatížení vypočítat ze vztahu

Fap = 0,003 B d

kde

Fap=maximální přípustné axiální zatížení [kN]
B=šířka ložiska [mm]
d=průměr díry ložiska [mm]
Informace o axiální únosnosti těles jsou uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků.
SKF logo