Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Únosnost

Ložisková tělesa SAF a SAW jsou určena pro zatížení, která působí kolmo na opěrnou plochu. Pokud je těleso podepřeno v celé ploše spodní části a zatížení je čistě kolmé, je zatížení omezeno pouze únosností ložiska.
Pokud zatížení působí pod jiným úhlem, je třeba zkontrolovat, zda je velikost zatížení přípustná pro pevnost tělesa a upevňovacích šroubů. Směrné hodnoty bezpečných zatížení těles jsou uvedeny v tabulkové části pro následující řady:
Bezpečná zatížení byla vypočtena se součinitelem bezpečnosti 5 s ohledem na lom a se součinitelem bezpečnosti 2 s ohledem na mez kluzu spojovacích šroubů horní části tělesa. Pro ložisková tělesa z tvárné litiny je třeba hodnoty získané z tabulkové části vynásobit součinitelem 1,8.
Není-li těleso podepřeno v celé ploše spodní části, může to mít vliv na únosnost pro svislá zatížení. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
U čistě axiální síly, ať již statické či dynamické, by přípustné zatížení stojatého ložiskového tělesa nemělo překročit 65 % hodnoty P180°. Pokud je použité ložisko namontováno na upínacím pouzdru, zkontrolujte přípustné axiální zatížení pouzdra.
Jsou-li tělesa vystavena cyklickému zatížení nebo dynamické nevyváženosti, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Přídavné podepření tělesa

Je-li těleso vystaveno zatížením působícím rovnoběžně s opěrnou plochou, může být nutné upevnit těleso kolíky k opěrné ploše nebo zajistit zarážkou proti směru zatížení.
Pokud zatížení působí pod úhlem 60 až 120° nebo pokud je axiální zatížení větší než 25 % hodnoty P180°, tak těleso by mělo být upevněno kolíky k opěrné ploše nebo zajištěno zarážkou proti směru zatížení. Zarážka či zajišťovací kolíky by měly být dostatečně pevné s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou. Spodní část tělesa je opatřena předlitými značkami v místě doporučených poloh zajišťovacích kolíků.
SKF logo