Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní únosnost

Ložisková tělesa SNL a SE jsou určena pro zatížení, která působí kolmo na opěrnou plochu. Když je těleso podepřeno v celé ploše spodní části a zatížení je čistě kolmé, je zatížení omezeno pouze únosností ložiska. Jesltiže zatížení působí v jiných směrech nebo když těleso není podepřeno v celé své spodní části, je třeba se ujistit, že velikost zatížení je přípustná pro těleso, spojovací šrouby horní části a upevňovací šrouby. Jsou-li tělesa vystavena cyklickému zatížení nebo dynamické nevyváženosti, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Mezní zatížení a součinitele bezpečnosti

Směrné hodnoty mezních zatížení ložiskových těles vyrobených ze šedé litiny jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše. Pro získání přípustného zatížení tělesa je třeba hodnotu mezního zatížení vydělit součinitelem, který vychází z bezpečnostních požadavků. Ve všeobecném strojírenství se typicky používá součinitel bezpečnosti 6 (Základní únosnost). Přípustné zatížení lze využívat pouze tehdy, jsou-li spojovací šrouby horní části utaženy alespoň na hodnoty momentů uvedené v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše.
Mezní hodnoty P platí pouze v případě, když těleso není podepřeno v celé ploše dolní části.
Zatížení Pa je axiální mezní zatížení ložiskového tělesa. Pokud je použité ložisko namontováno na upínacím pouzdru, zkontrolujte přípustné axiální zatížení pouzdra.
Pro ložisková tělesa z tvárné litany s kuličkovým grafitem je třeba hodnoty získané z tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše vynásobit součinitelem 1,8.

Bezpečná zatížení

V některých zemích se místo mezních zatížení používají bezpečná zatížení. Přibližná bezpečná zatížení jsou uvedena v tabulce 1. Tyto směrné hodnoty byly stanoveny na základě praktických zkušeností ze všeobecného strojírenství s ohledem na bezpečnost, pevnost v tahu použitých materiálů a provozní napětí. Používají součinitel bezpečnost 5 s ohledem na lom tělesa a minimální součinitel bezpečnosti 2 s ohledem na mez kluzu spojovacích šroubů horní části tělesa.

Přídavné podepření tělesa

Je-li těleso vystaveno zatížením působícím rovnoběžně s opěrnou plochou, může být nutné přikolíkovat těleso k opěrné ploše nebo zajistit zarážkou proti směru zatížení.
Pokud zatížení působí pod úhlem 55 až 120° nebo pokud je axiální zatížení větší než 5 % hodnoty P180° (tabulková část pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše), tak těleso by mělo být přikolíkováno k opěrné ploše nebo zajištěno zarážkou proti směru zatížení. Kolíky nebo zarážka by měly být dostatečně pevné s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.
Doporučení pro polohy a velikosti děr pro kolíky jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše.

Únosnost spojovacích šroubů horní části

Přibližné hodnoty meze kluzu spojovacích šroubů horní části jsou uvedeny v tabulce 2. Hodnoty platí pro spojovací šrouby třídy 8.8, které jsou dodávány s ložiskovými tělesy SNL a SE ze šedé litiny. Ložisková tělesa SSNLD a SSED z tvárné litiny jsou dodávána se spojovacími šrouby horní části třídy 10.9. Pro tyto spojovací šrouby horní části je třeba hodnoty získané z tabulkové části vynásobit součinitelem 1,4.
Když je pro přípustné zatížení ložiskových těles SNL nebo SE ze šedé litiny použit součinitel bezpečnosti 6, není třeba spojovací šrouby horní části brát v úvahu. Přípustné zatížení tělesa je v tomto případě menší než přípustné zatížení spojovacích šroubů horní části.
SKF logo