Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní únosnost

Ložisková tělesa SNLN 30 jsou určena pro zatížení, která působí kolmo na opěrnou plochu. Když je těleso podepřeno v celé ploše spodní části a zatížení je čistě kolmé, je zatížení omezeno pouze únosností ložiska. Jestliže zatížení působí v jiných směrech nebo když těleso není podepřeno v celé své spodní části, je třeba se ujistit, že velikost zatížení je přípustná pro těleso, spojovací šrouby horní části a upevňovací šrouby. Jsou-li tělesa vystavena cyklickému zatížení nebo dynamické nevyváženosti, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Mezní zatížení a součinitele bezpečnosti

Směrné hodnoty mezních zatížení ložiskových těles vyrobených ze šedé litiny jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a ložiska na válcové úložné ploše. Pro získání přípustného zatížení tělesa je třeba hodnotu mezního zatížení vydělit součinitelem, který vychází z bezpečnostních požadavků. Ve všeobecném strojírenství se typicky používá součinitel bezpečnosti 6 (→ Základní únosnost). Přípustné zatížení lze využívat pouze tehdy, jsou-li spojovací šrouby horní části utaženy alespoň na hodnoty momentů uvedené v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a ložiska na válcové úložné ploše.
Není-li těleso podepřeno v celé ploše spodní části, může to mít vliv na základní únosnost pro zatížení působící kolmo na opěrnou plochu. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Pro ložisková tělesa z tvárné litiny s kuličkovým grafitem je třeba hodnoty získané z tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a ložiska na válcové úložné ploše vynásobit součinitelem 1,8.
Zatížení Pa je axiální mezní zatížení ložiskového tělesa. Pokud je použité ložisko namontováno na upínacím pouzdru, zkontrolujte přípustné axiální zatížení pouzdra.

Přídavné podepření tělesa

Je-li těleso vystaveno zatížením působícím rovnoběžně s opěrnou plochou, může být nutné přikolíkovat těleso k opěrné ploše nebo zajistit zarážkou proti směru zatížení.
Pokud zatížení působí pod úhlem 55 až 120° nebo pokud je axiální zatížení větší než 5 % hodnoty P180° (→ tabulková část pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše), tak těleso by mělo být přikolíkováno k opěrné ploše nebo zajištěno zarážkou proti směru zatížení. Kolíky nebo zarážka by měly být dostatečně pevné s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.
Doporučení pro polohy a velikosti děr pro kolíky jsou uvedeny v tabulkové části.

Únosnost spojovacích šroubů horní části

Přibližné hodnoty meze kluzu spojovacích šroubů horní části jsou uvedeny v tabulce 1. Naleznete zde také doporučené hodnoty utahovacího momentu. Hodnoty platí pro spojovací šrouby třídy 8.8, které jsou dodávány s ložiskovými tělesy SNLN 30 ze šedé litiny. Ložisková tělesa SSNLND z tvárné litiny jsou dodávána se spojovacími šrouby třídy 10.9. Pro tyto spojovací šrouby horní části je třeba hodnoty získané z tabulkové části vynásobit součinitelem 1,4.
Když je pro přípustné zatížení ložiskových těles SNLN 30 ze šedé litany použit součinitel bezpečnosti 6, není třeba spojovací šrouby horní části brát v úvahu. Přípustné zatížení tělesa je v tomto případě menší než přípustné zatížení spojovacích šroubů horní části.
SKF logo