Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Únosnost

Ložisková tělesa SONL jsou určena pro zatížení, která působí kolmo na opěrnou plochu. Tělesa by měla být vždy podepřena celou plochou své dolní části. Zatížení působící kolmo k dolní části jsou omezena pouze ložiskem. Když zatížení působí v jiných směrech, je třeba se ujistit, že velikost zatížení je přípustná pro těleso, spojovací šrouby a upevňovací šrouby. Jsou-li tělesa vystavena cyklickému zatížení nebo dynamické nevyváženosti, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Mezní zatížení a součinitele bezpečnosti

Směrné hodnoty mezních zatížení P ložiskových těles vyrobených ze šedé litiny jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše. Pro získání přípustného zatížení tělesa je třeba hodnotu mezního zatížení vydělit součinitelem, který vychází z bezpečnostních požadavků. Ve všeobecném strojírenství se typicky používá součinitel bezpečnosti 6 (→ Únosnost). Přípustné zatížení lze využít pouze tehdy, když jsou spojovací šrouby horní části utaženy alespoň na hodnoty momentů uvedené v tabulce 1. Zatížení Pa je axiální mezní zatížení ložiskového tělesa. Pokud je použité ložisko namontováno na upínacím pouzdru, zkontrolujte přípustné axiální zatížení pouzdra.
Pro ložisková tělesa z tvárné litiny je třeba hodnoty získané z tabulky 1 vynásobit součinitelem 1,8.

Přídavné podepření tělesa

Když zatížení působí pod úhlem 55 až 120° nebo je-li axiální zatížení větší než 5 % hodnoty P180° (tabulková část pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše), tak těleso by mělo být přikolíkováno k opěrné ploše nebo zajištěno zarážkou proti směru zatížení. Kolíky nebo zarážka by měly být dostatečně pevné s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.
Doporučení polohy a velikosti děr pro kolíky jsou uvedeny v tabulce 2.

Únosnost spojovacích šroubů horní části

Přibližné hodnoty meze kluzu čtyř spojovacích šroubů horní části jsou uvedeny v tabulce 3. Hodnoty platí pro spojovací šrouby třídy 8.8, které jsou dodávány s ložiskovými tělesy SONL.
SKF logo