Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Únosnost

Ložisková tělesa SONL jsou určena pro zatížení, která působí kolmo na opěrnou plochu. Tělesa by měla být vždy podepřena celou plochou své dolní části. Zatížení působící kolmo k dolní části jsou omezena pouze ložiskem. Když zatížení působí v jiných směrech, je třeba se ujistit, že velikost zatížení je přípustná pro těleso, spojovací šrouby a upevňovací šrouby. Jsou-li tělesa vystavena cyklickému zatížení nebo dynamické nevyváženosti, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Mezní zatížení a součinitele bezpečnosti

Směrné hodnoty mezních zatížení P ložiskových těles vyrobených ze šedé litiny jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše. Pro získání přípustného zatížení tělesa je třeba hodnotu mezního zatížení vydělit součinitelem, který vychází z bezpečnostních požadavků. Ve všeobecném strojírenství se typicky používá součinitel bezpečnosti 6 (→ Únosnost). Přípustné zatížení lze využít pouze tehdy, když jsou spojovací šrouby horní části utaženy alespoň na hodnoty momentů uvedené v tabulce 1. Zatížení Pa je axiální mezní zatížení ložiskového tělesa. Pokud je použité ložisko namontováno na upínacím pouzdru, zkontrolujte přípustné axiální zatížení pouzdra.
Pro ložisková tělesa z tvárné litiny je třeba hodnoty získané z tabulky 1 vynásobit součinitelem 1,8.

Přídavné podepření tělesa

Když zatížení působí pod úhlem 55 až 120° nebo je-li axiální zatížení větší než 5 % hodnoty P180° (tabulková část pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše), tak těleso by mělo být přikolíkováno k opěrné ploše nebo zajištěno zarážkou proti směru zatížení. Kolíky nebo zarážka by měly být dostatečně pevné s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.
Doporučení polohy a velikosti děr pro kolíky jsou uvedeny v tabulce 2.

Únosnost spojovacích šroubů horní části

Přibližné hodnoty meze kluzu čtyř spojovacích šroubů horní části jsou uvedeny v tabulce 3. Hodnoty platí pro spojovací šrouby třídy 8.8, které jsou dodávány s ložiskovými tělesy SONL.
SKF logo