Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Informace v Dynamická zatížení ložisek lze používat pro výpočet zatížení ložiska F. Jestliže zatížení ložiska splňuje požadavky na základní dynamickou únosnost C, tj. velikost a směr zatížení se nemění a působí u radiálních ložisek čistě radiálně a u axiálních ložisek čistě axiálně v ose ložiska, pak P = F a vypočtené zatížení je možné přímo dosadit do rovnice trvanlivosti.
Ve všech ostatních případech je nutno nejprve vypočítat ekvivalentní dynamické zatížení ložiska. Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska je definováno jako hypotetické zatížení konstantní velikosti a směru, které působí u radiálních ložisek v radiálním směru a u axiálních ložisek v axiálním směru v ose ložiska. Toto hypotetické zatížení by mělo při jeho působení mít stejný vliv na trvanlivost ložiska jako má skutečné zatížení, kterému je ložisko vystaveno (obr. 1).
Radiální ložiska jsou často současně zatížena radiálním a axiálním zatížením. Když je velikost a směr výsledného zatížení konstantní, vypočítá se ekvivalentní dynamické zatížení ložiska P ze základní rovnice

Equivalent dynamic bearing load
Proveďte výpočet

kde
P=ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
Fr=skutečné radiální zatížení ložiska [kN]
Fa=skutečné axiální zatížení ložiska [kN]
X=součinitel radiálního zatížení ložiska
Y=součinitel axiálního zatížení ložiska
U jednořadých radiálních ložisek ovlivňuje přídavná axiální síla ekvivalentní zatížení ložiska P tehdy, jestliže poměr Fa/Fr přesáhne určitou mezní hodnotu e. U dvouřadých radiálních ložisek mají na ekvivalentní zatížení vliv i malé axiální síly.
Stejná základní rovnice platí i pro axiální soudečková ložiska, která mohou přenášet jak axiální, tak radiální zatížení. Další axiální ložiska, jako jako axiální kuličková ložiska a axiální válečková a jehlová ložiska dokážou přenášet pouze čistě axiální zatížení. V případě těchto ložisek lze rovnici za předpokladu, že zatížení působí v ose ložiska, zjednodušit na

P = Fa

Informace a údaje potřebné pro výpočet ekvivalentního dynamického zatížení ložiska jsou uvedeny v kapitole týkající se příslušného výrobku.

Proměnné zatížení ložiska

V provozu se často velikost zatížení mění. Vzorec pro výpočet proměnlivých zatížení se nachází v Výpočet trvanlivosti za proměnných provozních podmínek.

Střední zatížení v průběhu pracovního intervalu

V každém zatěžovacím intervalu se mohou provozní podmínky poněkud lišit od jmenovité hodnoty. Za předpokladu, že provozní podmínky jako otáčky a směr zatížení jsou poměrně stálé a velikost zatížení se neustále mění v rozsahu od minimální hodnoty Fmin do maximální hodnoty Fmax (diagram 1), pak střední zatížení lze vypočítat ze vztahu:

Fm Mean load

Rotující zatížení

Jestliže se zatížení skládá, tak jako v diagramu 2, ze zatížení F1, jehož velikost a směr zůstává konstantní (např. hmotnost rotoru) a konstantního rotujícího zatížení F2 (např. nevyváženost rotoru), pak střední zatížení se vypočítá ze vztahu:

Fm = fm (F1 + F2)
Hodnoty součinitele fm jsou uvedeny v diagramu 3.
SKF logo