Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Konstrukce uložení s pouzdry

Nejdůležitějšími hledisky pro volbu materiálu a povrchové úpravy stykové kluzné plochy pouzdra jsou provozní podmínky, jako je zatížení, úhel oscilace, typ pohybu a vlivy prostředí. 

Pokud hrozí nebezpečí koroze, stykový povrch musí být dostatečně odolný. Stopy koroze na stykovém povrchu a abrazivní částice vznikající při korozi zvyšují drsnost povrchu a zvyšují opotřebení. V takových případech je třeba zvážit použití nerezové ocele nebo vhodné povrchové úpravy, jako například tvrdého chromování, niklování nebo elektrolytické oxidace.

Tato stránka obsahuje doporučení k následujícím konstrukčním kritériím, pokud jsou pro příslušné typy pouzder relevantní:

  • tolerance hřídele a tělesa
  • drsnost a tvrdost hřídele
  • materiál a povrchová úprava stykových kluzných ploch
  • provedení souvisejících dílů
  • řešení těsnění
Pouzdra z masivního bronzu
Tolerance
hřídele
e7 až e8

Tolerance tělesaH7

Drsnost hřídele
Ra ≤ 1,0 µm

Tvrdost hřídele
165 až 400 HB


Pouzdra ze slinutého bronzu
Tolerance
hřídele
f7 až f8

Tolerance tělesaH7

Drsnost hřídele
Ra: 0,2 až 0,8 µm

Tvrdost hřídele
200 až 300 HB


Pouzdra z vinutého bronzu
Tolerance hřídele
e7 až f8

Tolerance tělesaH7

Drsnost hřídele
Ra: 0,4 až 0,8 µm

Tvrdost hřídele
150 až 400 HB


Kluzná pouzdra s kompozitem PTFE a POM
Tolerance hřídele

Metrická pouzdra s kompozitem PTFE (tabulka 1): 

  • d ≤ 75 mm: f7
  • d > 75 mm: h8

Metrická pouzdra s kompozitem POM: h8 (tabulka 2)

Palcová pouzdra s kompozitem PTFE (tabulka 3)

Palcová pouzdra s kompozitem POM (tabulka 4)

Tolerance tělesa1)

Metrická pouzdra s kompozitem PTFE (tabulka 1):

  • D ≤ 4 mm: H6
  • D > 4 mm: H7

Metrická pouzdra s kompozitem POM: H7 (tabulka 2)

Palcová pouzdra s kompozitem PTFE (tabulka 3)

Palcová pouzdra s kompozitem POM (tabulka 4)

Drsnost hřídele

Pouzdra s kompozitem PTFE: Ra ≤ 0,4 µm; Rz ≤ 3,0 µm

Pouzdra s kompozitem POM: Ra ≤ 0,8 µm; Rz ≤ 6,0 µm

Tvrdost hřídele

Pouzdra s kompozitem PTFE: 300 až 600 HB

Pouzdra s kompozitem POM: 150 až 600 HB

1)Doporučené tolerance a směrné mezní hodnoty uvedené v tabulkách platí pro ocelová a litinová tělesa. Jsou-li používána tělesa z lehké slitiny, může být zapotřebí zvolit větší přesah vzhledem k rozdílné tepelné roztažnosti tělesa a pouzdra. V opačném případě hrozí, že při větším tepelném roztažení tělesa by pouzdro již nebylo radiálně zajištěno a provozní vůle by byla příliš velká. Není-li z montážních důvodů možné zvolit větší přesah, je možné zajistit pouzdro lepidlem. Ve zvláštních případech může být zapotřebí volbou vhodné tolerance průměru hřídele zabránit nepřípustnému zvětšení provozní vůle.Materiál a povrchová úprava stykových kluzných ploch
V uloženích s kluznými pouzdry s kompozitem PTFE a POM je obvykle dostačující styková plocha z měkké uhlíkové ocele s broušeným povrchem.
V náročnějších aplikacích SKF doporučuje používat kalené stykové plochy. Tyto plochy by měly mít tvrdost povrchu alespoň 500 HB (50 HRC). Lze také zvážit použití tvrdého chromování, niklování nebo jiné formy úpravy povrchu. Ve všech případech platí, že hodnota Ra by neměla být větší než 0,3 μm (Rz ≤ 2 μm). Čím vyšší je kvalita povrchu, tím lepší jsou funkční vlastnosti a odolnost proti opotřebení.


Konstrukce souvisejících dílů
Aby se kluzný povrch nestal stupňovitým, styková plocha by měla vždy být širší než skutečná šířka pouzdra – zejména v případech, kdy v důsledku axiální roztažnosti může dojít k axiálnímu posunutí hřídele vzhledem k pouzdru.
Konce hřídele a díry tělesa by pro usnadnění montáže měly mít sražené hrany pod úhlem 10 až 15° (obr. 1). Sražené hrany umožňují pouzdra snadněji zalisovat do díry v tělese a zasunout hřídel do pouzdra bez rizika poškození kluzné plochy.
Osazení tělesa pro axiální vedení pouzdra by mělo mít průměr díry větší nebo rovný hodnotě d + 0,8 mm.
U pouzder s kompozitem PTFE provozovaných bez maziva je zvláště důležité přesné ustavení všech poloh ložisek. Není-li možné nesouosost mezi polohami odstranit, je třeba již ve fázi návrhu zabránit vzniku vysokých hranových napětí. Úložná plocha v tělese by například měla být na obou stranách podbroušena nebo lze použít širší pouzdro, které na obou stranách přesahuje úložnou plochu v tělese (obr. 2).
Je-li třeba kompenzovat nesouosost a provozní podmínky umožňují použití kompozitu POM, je vhodné použít pouzdra z tohoto materiálu. Krycí plochu z tohoto materiálu lze po montáži pouzdra do díry tělesa nepatrně obrobit.
Pro hřídele vyžadující radiální i axiální zajištění lze v závislosti na velikosti axiálního zatížení použít přírubová pouzdra nebo kombinaci pouzdra a axiálního kroužku (Konstrukce uspořádání axiálních kroužků) (obr. 3). Přírubová pouzdra nebo axiální kroužky jsou vhodné i v případě, že axiální zatížení je malé a materiál nebo jeho povrchová úprava není pro přenos axiálního tlaku vhodná. Styková plocha by měla zcela překrývat kluznou plochu příruby pouzdra. V uloženích s přírubovými pouzdry by měl být přechod mezi dírou tělesa a čelem zkosen tak, aby nedocházelo ke styku tělesa s pouzdrem v místě, kde přechází v přírubu (obr. 4).


Řešení těsnění
Těsnění mohou významně ovlivnit provozní trvanlivost kompozitových kluzných pouzder. Při volbě těsnění je třeba zvážit zejména jeho provedení a dostupný prostor. Rovněž je třeba zohlednit výši nákladů, protože například kluzná ložiska s kompozitem mohou tolerovat průnik částic nečistot (zejména pokud jsou opatřena vrstvou z kompozitu POM) a jsou tedy relativně odolná vůči znečištění. Tato ložiska zpravidla nevyžadují zvláštní ochranu proti běžnému znečištění z ovzduší.
Pokud je však pouzdro vystaveno většímu znečištění, mělo by být z obou stran utěsněno a chráněno proti vniknutí nečistot. Jednoduchého a účinného utěsnění lze dosáhnout v případě, že sousední díly mohou rovněž plnit funkci těsnění (obr. 5).
Hřídelové těsnicí kroužky s nízkým průřezem, například hřídelové těsnicí kroužky v provedení G používané pro jehlová ložiska, mohou ve většině případů zajistit dostatečnou ochranu kompozitových kluzných ložisek (obr. 6). V případě vysokých požadavků na uspořádání těsnění může být nezbytné použít speciálních těsnění z pryže, plastu nebo podobných materiálů, jako jsou například stírací kroužky SKF (obr. 7).
Ve velmi znečištěných prostředích, zejména s výskytem písku nebo hlíny, mají pryžová nebo plastová těsnění obvykle velmi krátkou provozní trvanlivost. Za těchto podmínek lze dobrého utěsnění dosáhnout pravidelným domazáváním.

Polyamidová pouzdra PTFE
Tolerance hřídele
h8 až h9

Tolerance tělesaH7

Drsnost hřídele
Ra ≤ 0,8 µm

Tvrdost hřídele
100 až 300 HB


Pouzdra z vinutých vláken
Tolerance hřídele
h8

Tolerance tělesa
H7

Drsnost hřídele

Ra: 0,2 až 0,4 µm
Rz: 1,0 až 2,0 µm

Tvrdost hřídele
≥ 490 HB (≥ 50 HRC)Materiál a povrchová úprava stykových kluzných ploch
SKF obecně doporučuje používat u pouzder z vinutých vláken kalené stykové plochy.
Profily s ostrými hranami, například s vysokými hodnotami Rr, mají za následek rychlé opotřebení, a to i v případě, že hodnoty Ra leží v doporučeném rozsahu. U oscilačních pohybů sice může být přijatelná větší drsnost povrchu, rotační a lineární pohyby však způsobují rychlé opotřebení pouzdra.
Plné využití možné provozní trvanlivosti pouzdra může vyžadovat optimalizaci stykové plochy. Nejlepších výsledků umožňují dosáhnout leštěné tvrdě chromované povrchy a nitridované povrchy.
Pokud kvalita stykové plochy nesplňuje výše uvedená doporučení, je třeba v každém jednotlivém případě zkontrolovat, zda lze dosáhnout odpovídající provozní trvanlivosti.
Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.


Řešení těsnění
Materiál pouzder z vinutých vláken má pouze omezenou schopnost odolávat pevným nečistotám. Těsnění mohou proto významně prodloužit provozní trvanlivost, pokud jsou tato pouzdra provozována ve vysoce znečištěných prostředích. Nečistoty by jinak mohly poškodit svazky kluzné vrstvy a toto narušení struktury kluzné vrstvy by vyvolalo rychlé zvýšení opotřebení. SKF doporučuje používat pro ochranu kluzné vrstvy před průnikem abrazivních nečistot stírací kroužky SKF, které jsou vhodné pro stejné kluzné rychlosti jako pouzdra z vinutých vláken (obr. 7). Vhodnými řešeními těsnění jsou také hřídelové těsnicí kroužky nebo hřídelové těsnicí kroužky s nízkým průřezem


SKF logo