Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průvodce volbou kluzného materiálu a typu pouzdra

Následující přehledy obsahují porovnání, které lze použít pro předběžnou volbu z různých kluzných materiálů a typů pouzder.
Tabulka 1 porovnává provozní charakteristiky různých typů ložisek a kluzných materiálů.

V následujících podkapitolách jsou všechny typy pouzder vzájemně porovnány na základě hlavních technických údajů. Podrobné informace a hodnoty jsou uvedeny v příslušných údajích o ložiscích v částech Údaje o kluzných pouzdrech, Údaje o axiálních kroužcích a Údaje o páscích.
Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Rozsah teploty okolí

Diagram 1 porovnává rozsahy přípustných teplot okolí pro různé typy pouzder a kluzných materiálů za běžných provozních podmínek. Rozsahy teplot pro masivní bronzová pouzdra a pouzdra z vinutého bronzu od SKF lze rozšířit pomocí speciálních maziv. 

Součinitel tření

Hlavní činitele ovlivňující tření mezi kluznými materiály SKF a stykovými povrchy zahrnují zatížení, kluznou rychlost, drsnost stykového povrchu a podmínky mazání. Nižších součinitelů tření lze dosáhnout při velkých měrných zatíženích a malých kluzných rychlostech, s výjimkou slinutého bronzu SKF. Extrémní podmínky mohou mít za následek vyšší i nižší tření.

Diagram 2 porovnává koeficient tření při chodu nasucho nebo s počátečním namazáním pro různé kluzné materiály SKF. 

Únosnost

Základní únosnost jednotlivých pouzder závisí na několika činitelích, jako je typ zatížení, kluzná rychlost a frekvence oscilací. Diagram 3 porovnává přípustné měrné zatížení různých kluzných materiálů SKF v dynamických a statických podmínkách.

Kluzná rychlost

Všechny kluzné materiály dodávané společností SKF jsou vhodné pro rotační, oscilační i lineární pohyby. Přípustná kluzná rychlost v konkrétní aplikaci rovněž závisí na zatížení, povrchu hřídele a odvodu tepla. Diagram 4 porovnává přípustnou souvislou kluznou rychlost pro různé kluzné materiály SKF.

Doporučení pro hřídele

Nižší třídy přesnosti lze použít, pokud jsou požadavky aplikace mírnější.
Drsnost povrchu má často významný vliv na provozní trvanlivost. Drsnost povrchu větší než 0,4 mm však může mít negativní účinek.
Čím větší je zatížení, tím musí být hřídel tvrdší. Požadovaná tvrdost hřídele roste s rizikem materiálových nečistot.
Diagram 5 porovnává doporučení SKF ohledně tříd přesnosti ISO, drsnosti povrchu a tvrdosti hřídelů pro různé kluzné materiály SKF.
SKF logo