Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Příklad výpočtu

Dvě párovaná kluzná pouzdra s kompozitem PTFE mají být použita ve spoji zajišťovacího systému tramvajových dveří.
Která pouzdra lze použít v daných provozních podmínkách a jaké základní trvanlivosti lze dosáhnout?
Konstrukční údaje: 
 • průměr čepu d = 20 mm 
 • drsnost povrchu čepu Ra = 0,4 μm
Provozní údaje: 
 • radiální zatížení v místě spoje: 
  • při zavírání 0,8 kN na pouzdro 
  • po zajištění zavřených dveří činí statické zatížení15 kN na pouzdro 
 • poloviční úhel oscilace b = 90° (obr. 1)
 • frekvence oscilací 10 min–1 
 • provozní teplota t = 30 °C
Na základě konstrukčních charakteristik byla zvolena dvě pouzdra s kompozitem PTFE PCM 202325 E, z nichž každé má základní dynamickou únosnost C = 39 kN.

Jako první kontrolu vhodnosti velikosti ložiska (diagram 1) vypočteme měrné zatížení ložiska p na základě součinitele měrného zatížení K = 80 pro kompozit PTFE podle vztahu

p = K F/C
= 80 x 0,8/39 = 1,64 N/mm2


Kluznou rychlost vypočteme podle vztahu

v = 5,82 x 10–7 d b f
= 5,82 x 10–7 x 20 x90 x 10 = 0,01 m/s

Tyto hodnoty leží v rozsahu I pv diagramu pro ložiska s kompozitem PTFE (diagram 1).

Dále použijeme následující součinitele:

 • součinitel zatížení c1 = 1,3 (diagram 2)
 • součinitel rychlosti c2 = 1 (diagram 3)
 • teplotní součinitel c3 = 1 (diagram 4)
 • součinitel drsnosti povrchu c4 = 0,6 (diagram 5)
 • součinitel typu zatížení c5 = 1,5 (zatížení je rotační)
 • exponent n = 1 (kompozitní materiál PTFE) 
 • hodnota pv = 0,025, protože
  u výrobku vychází pv = 1,64 x 0,1 = 0,0164, což je méně než mezní hodnota 0,025 pro kompozitní materiál PTFE

S použitím součinitele materiálu a typu ložiska KM = 480 pro kluzná pouzdra s kompozitem PTFE lze základní trvanlivost zvolených pouzder vypočítat podle vztahu


Gh = c1 c2 c3 c4 c5 KM/(p v)n
Gh = 1,3 x 1 x 1 x 0,6 x 1,5 x 480/0,0251 = 22 500 provozních hodin

Při frekvenci f = 10 min–1 činí počet pracovních cyklů přibližně 13,5 milionu.
Statické zatížení 15 kN leží v rozsahu základní dynamické únosnosti C = 39 kN a je výrazně nižší než základní statická únosnost C0 = 120 kN.
Zvolená pouzdra tedy splňují požadavky.
SKF logo