Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Požadovaná velikost ložiska

Kluzná pouzdra a axiální kompozitové kroužky

Při určování požadované velikosti kompozitového kluzného pouzdra je výchozím údajem požadovaná trvanlivost aplikace. Základní trvanlivost závisí na typu stroje, provozních podmínkách a požadavcích na provozní spolehlivost. Při určování požadované velikosti ložiska lze použít následující postup: 

 1. Pro prvotní zůžení výběru lze ke stanovení požadované základní dynamické únosnosti C použít směrnou hodnotu poměru zatížení C/P = 2. Vhodné ložisko lze potom zvolit v tabulkové části. 
 2. Pomocí pv diagramů zkontrolujte, zda lze pouzdro nebo axiální kroužek použít pro skutečné hodnoty zatížení p a kluzné rychlosti v:
 3. Měrné zatížení ložiska p a kluzná rychlost v pro tuto kontrolu mohou být vypočteny podle následujících rovnic.
  • Pokud z pv diagramu vyplývá, že lze použít základní rovnici trvanlivosti, pokračujte krokem 4.
  • Pokud pv diagram ukazuje překročení rozsahu pv, zvolte ložisko s vyšší základní únosností nebo se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.
 4. Vypočtěte základní trvanlivost (viz rovnice níže nebo XXXX ) a postupuje následovně:
  • Je-li vypočtená trvanlivost kratší než požadovaná trvanlivost, je nutno vybrat větší ložisko nebo kloubovou hlavici a výpočet opakovat.
  • Je-li vypočtená trvanlivost delší než požadovaná trvanlivost, ložisko nebo kloubovou hlavici lze pro aplikaci použít.
U přírubových kluzných pouzder zkontrolujte samostatně vhodnost pouzdra a příruby. Při výpočtu měrného zatížení příruby nahraďte ve výše uvedené rovnici hodnotu C údajem Ca. Hodnoty Ca jsou uvedeny v tabulkové části.

Měrné zatížení ložiska

Velikost měrného zatížení ložiska lze vypočítat podle vztahu

p = K F/C

kde

p=měrné zatížení ložiska [N/mm2]
F=dynamické zatížení ložiska [kN]
C=základní dynamická únosnost [kN]
K=součinitel měrného zatížení [N/mm2]
= 80 pro kompozitní materiál PTFE (přídavné označení E)
= 120 pro kompozitní materiál POM (přídavné označení M)

Střední kluzná rychlost

Střední kluznou rychlost při konstantním pohybu lze vypočítat podle vztahu

v = 5,82×10-7 d β f

kde

v=kluzná rychlost [m/s]
d=kluzný průměr [mm]
= průměr díry d pro kluzná pouzdra
= 0,5 (d + D1) pro příruby přírubových pouzder
= 0,5 (d + D) nebo rozměr Ja pro axiální kroužky
f=frekvence oscilace [min-1] nebo rychlost otáčení [1/min]
β=poloviční úhel oscilace (obr. 1) [stupně, °], u otáčení je β = 90°

Výpočet základní trvanlivosti

Trvanlivost kluzných ložisek ovlivňuje řada okolností, jako je zatížení, kluzná rychlost, provozní teplota a drsnost povrchu, na který dosedá kompozitní kluzná plocha. Výsledky výpočtů jsou proto vždy jen přibližné.
Hodnoty získané pomocí základních rovnic trvanlivosti dosahuje většina ložisek a často je i překračuje. To bylo potvrzeno přísnými testy a zkušenostmi z provozu.
Základní trvanlivost kluzných ložisek SKF s kompozitem PTFE a POM lze vypočítat podle vztahu:

Gh = c1 c2 c3 c4 c5 KM/(p v)n

Provedení výpočtu

Pro mezní hodnoty (p v) výrobku v tomto výpočtu platí následující pravidla:

 • Materiály PTFE: v případě p v < 0,025 je třeba použít hodnotu 0,025
 • Materiály POM: v případě p v < 0,1 je třeba použít hodnotu 0,1

kde
Gh=provozní trvanlivost [provozní hodiny]
c1=součinitel zatížení (diagram 3)
c2=součinitel rychlosti (diagram 4)
c3=teplotní součinitel (diagram 5)
c4=součinitel drsnosti povrchu (diagram 6)
c5=součinitel typu zatížení
= 1 pro stacionární zatížení (tj. zatížená oblast je vždy ve stejné poloze na obvodu ložiska)
= 1,5 pro rotační zatížení (tj. zatížená oblast se pohybuje po obvodu ložiska)
KM=součinitel závislý na materiálu a typu ložiska
= 480 pro kluzná pouzdra s kompozitem PTFE
= 300 pro axiální kroužky s kompozitem PTFE
= 1 900 pro kluzná pouzdra a axiální kroužky s kompozitem POM
p=měrné zatížení ložiska [N/mm2]
v=kluzná rychlost [m/s]
n=exponent
= 1 pro materiály PTFE
= 1 pro materiály POM, pokud p v ≤ 1
= 3 pro materiály POM, pokud p v > 1


Bronzová a polyamidová pouzdra, pouzdra z vinutých vláken a pásky

Působící zatížení, napětí a kluzná rychlost nesmí překročit přípustné hodnoty uvedené v příslušných částech s údaji o ložiscích:

U kluzných pouzder z vinutých vláken (řada PWM) je třeba navíc zohlednit diagram 7, který udává přijatelné kombinace měrných zatížení ložiska a kluzných rychlostí pv pro tento materiál pouzder. Pokud se hodnoty měrného zatížení ložiska a kluzné rychlosti v tomto pv diagramu nacházejí pod křivkou, pak je ložisko pro aplikaci vhodné. Za vhodných podmínek mohou být rovněž přípustné provozní rozsahy nad křivkou. V takovém případě se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Měrné zatížení ložiska p a kluzná rychlost v pro tyto kontroly mohou být vypočteny podle následujících rovnic.

Měrné zatížení ložiska

Velikost měrného zatížení ložiska lze vypočítat podle vztahu

p = F/A

kde

p=měrné zatížení ložiska [N/mm2]
F=zatížení ložiska [N]
A=průřez nesoucí zatížení [mm2]
= d (B - 2) pro pouzdra z vinutých vláken (obr. 2)
= d B pro bronzová a polyamidová pouzdra
= (D/2)2 - (d/2)2 Π pro axiální kroužky


Střední kluzná rychlost

Střední kluznou rychlost při konstantním pohybu lze vypočítat podle vztahu

v = 5,82×10-7 d β f

kde

v=kluzná rychlost [m/s]
d=kluzný průměr [mm]
= průměr díry d pro kluzná pouzdra
= 0,5 (d + D1) pro příruby přírubových pouzder
= 0,5 (d + D) nebo rozměr Ja pro axiální kroužky
f=frekvence oscilace [min-1] nebo rychlost otáčení [1/min]
β=poloviční úhel oscilace (obr. 1) [stupně, °], u otáčení je β = 90°


SKF logo